Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Udział lokalnych stowarzyszeń w profilaktyce chorób układu krążenia i jego uwarunkowania

Autor:
Izabella Lignowska, Agnieszka Borowiec, Krzysztof Fronczyk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
233
Strona końcowa:
239
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
profilaktyka chorób układu krążenia, styl życia, behawioralne czynniki ryzyka chorób układu krążenia, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia lokalne
Czytaj

Wprowadzenie: Doświadczenia z realizacji programów profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK) wskazują, że im większy jest w nich udział społeczności lokalnych, tym większa skuteczność ddziałań mających na celu doprowadzenie do zmian w stylu życia. Współpraca realizatorów programów z lokalnymi partnerami, takimi jak: szkoły, media czy organizacje pozarządowe, sprzyja utrwaleniu korzystnych dla zdrowia zmian zachowań. Cel pracy: Poznanie zakresu i uwarunkowań zaangażowania lokalnych stowarzyszeń w profilaktykę ChUK. Szczególną uwagę zwrócono na rolę instytucji ochrony zdrowia w stymulowaniu tego typu organizacji do przeciwdziałania behawioralnym czynnikom ryzyka ChUK. Materiał i metodyka: Badaną populację stanowiły 1333 organizacje wybrane z Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR, według następujących kryteriów: stowarzyszenia o charakterze lokalnym, których obszarami działania jest ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rekreacja i wypoczynek, ekologia lub rozwój lokalny. W badaniu zastosowano metodę ankiety pocztowej. Analizie poddane zostały działania organizacji mające na celu ograniczenie palenia tytoniu, nadużywania alkoholu, niewłaściwego odżywiania się, nieumiejętności radzenia sobie ze stresem i małej aktywności fizycznej. Wyniki: Najwięcej lokalnych stowarzyszeń (61,1%) podejmuje działania mające na celu zwiększenie aktywności fizycznej, zaś najmniej (40,5%) ukierunkowanych jest na zmiany w sposobach odżywiania się. Najbardziej aktywne w przeciwdziałaniu behawioralnym czynnikom ryzyka ChUK są stowarzyszenia, których misją jest „poprawa zdrowia" oraz „pomoc potrzebującym". Najważniejszym czynnikiem zwiększającym szansę zaangażowania organizacji w przeciwdziałanie rozpatrywanym czynnikom ryzyka jest utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się zdrowiem, natomiast obecność przedstawicieli władz samorządowych wśród członków organizacji istotnie zmniejsza szansę jej udziału w profilaktyce ChUK. Z kolei kontakty organizacji z gminnymi ZOZ-ami oraz udział pielęgniarek w szeregach aktywnych członków zwiększają szansę podejmowania działań profilaktycznych, głównie w odniesieniu do odżywiania się i aktywności fizycznej. Wnioski: Stwierdzony duży udział badanych stowarzyszeń w przeciwdziałaniu behawioralnym czynnikom ryzyka ChUK pozwala traktować je jako ważnego partnera realizatorów programów profilaktycznych. Współpraca z sektorem zdrowia ma znaczenie dla zaangażowania organizacji w prewencję dwóch czynników ryzyka: niewłaściwego odżywiania się i małej aktywności fizycznej. Stymulowanie organizacji do udziału w profilaktyce ChUK przez instytucje opieki zdrowotnej wydaje się zasadne przede wszystkim w stosunku do stowarzyszeń, których misjami są "rozwój lokalny" lub "zachowanie tradycji".