Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynność mioelektryczna żołądka u dzieci z noworozpoznaną cukrzycą typu 1 - korelacja z wykładnikami wyrównania metabolicznego

Autor:
Ewa Toporowska-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Agnieszka Szadkowska, Jerzy Bodalski
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
181
Strona końcowa:
184
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, elektrogastrografia, wyrównanie metaboliczne, powikłania cukrzycy, zaburzenia motoryczne
Czytaj

Wprowadzenie: Występowanie zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego we wczesnej fazie cukrzycy typu 1 (type 1 diabetes mellitus - T1DM) nie jest jeszcze dokładnie poznane, nie opublikowano badań oceniających czynność mioelektryczną żołądka u dzieci ze świeżo rozpoznaną T1 DM. Cel pracy: Ocena czynności mioelektrycznej żołądka u dzieci z T1 DM i jej korelacji z wykładnikami kontroli metabolicznej. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 42 dzieci z T1DM, trwającą krócej niż 12 miesięcy, w wieku od 5 do 18 lat (średnia 12,87±3,09 roku) oraz 35-osobową grupę kontrolną (K). U wszystkich badanych wykonano przezskórną elektrogastrografię (PC Polygraff Synectics Me-dical Inc.), obejmującą 30-minutową rejestrację na czczo oraz 90-minutowy zapis poposiłkowy. W ocenie elektrogastrogramu uwzględniono następujące parametry: procent normogastrii (2,4-3,6 cpm), bradygastrii <2,4 cpm, tachygastrii - 3,7-10 cpm, częstotliwość dominującą DF (dominant frequency), amplitudę częstotliwości dominującej DP (dominant power), współczynnik niestabilności częstotliwości dominującej DFIC (dominant rfequency instability coefficient). U dzieci z T1 DM oznaczono poziom hemoglobiny AjdHbAjC) (HPLC; BIORAD Variant) oraz stężenie glukozy podczas rejestracji ECC (electrogastrography) (Clukotrend Boehringer Mannheim). Czynność autonomicznego układu nerwowego oceniono w oparciu o test głębokiego oddychania (wyniki patologiczne <1,1) oraz o monitorowanie zmienności częstości rytmu serca (heart ratę variability- HRV). Wyniki: W badanej grupie pacjentów z T1 DM, poza 1 przypadkiem (2,38%), nie stwierdzono cech neuropatii trzewnej. Kryteria prawidłowego zapisu ECC (>70% normogastrii) spełniało 28,57% dzieci z T1 DM i 91,42% dzieci z grupy kontrolnej (p<0,001). Odsetek bradygastrii na czczo był znamiennie wyższy u chorych z T1DM w porównaniu z grupa kontrolną (53,13±32,74% vs. 20±17,81%; p<0,01). W okresie poposiłkowym u dzieci z T1 DM obserwowano poprawę czynności mioelektrycznej żołądka w porównaniu z zapisem na czczo: normogastria występowała u 50 vs. 28,57% badanych (p<0,0001); średni odsetek normogastrii wzrósł do 71,79±22,89 vs. ±36,97±30,65% (p<0,05), procent bradygastrii obniżył się do 22,04±20,44% (p<0,05); sygnał ECC stał się bardziej stabilny. Wykazano korelacje między odsetekiem bradygastrii i normogastrii oraz DF a poziomami glikemii (r=-O,55; r=0,51; r=0,41; p<0,05), Nie potwierdzono zależności między parametrami ECC i HbA,c. Wnioski: 1. Wyniki badań wskazują, że czynność mioelektryczna żołądka jest zaburzona u znacznego odsetka dzieci we wczesnej fazie cukrzycy typu 1, bez innych wykładników neuropatii trzewnej. 2. Poziom glikemii bezpośrednio moduluje aktywność mioelektryczną żołądka, podczas gdy przewlekłe wyrównanie cukrzycy (HbAjC) nie koreluje z parametrami ECC u dzieci z noworozpoznaną cukrzycą typu 1.