Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Polipy przełyku i wpustu u dzieci i młodzieży z kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym

Autor:
Grażyna Mierzwa, Izabela Zielińska, Hanna Zielińska, Grażyna Bała, Monika Parzęcka, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
205
Strona końcowa:
208
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
polipy przełyku i wpustu, kwaśny refluks żołądkowo-przełykowy, dzieci i młodzież
Czytaj

Wprowadzenie: W populacji dzieci i młodzieży polipy przełyku i wpustu są rzadkością, mogą one jednak powstawać w wyniku długotrwałego drażnienia śluzówki przełyku w chorobie refluksowej. Cel pracy: Ocena częstości występowania i charakteru polipów przełyku i wpustu u dzieci i młodzieży oraz próba powiązania ich z kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym. Materiał i metodyka: Retrospektywną analizą objęto dokumentację medyczną 5739 dzieci i młodzieży w wieku od 8 miesiąca życia do 18 lat, ze średnią wieku 10,5 roku, diagnozowanych i leczonych w Klinice w latach 2000-2004. Wśród analizowanych 24 osób było 15 chłopców, co stanowiło 62,5%, i 9 dziewcząt (37,5%). 15 pacjentów pochodziło z miasta (62,5%), natomiast 9 ze wsi (37,5%). U wszystkich chorych wykonano badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego, stwierdzając u 38 dzieci obecność zmian polipowatych przełyku lub wpustu. W trakcie badania endoskopowego pobrano wycinki ze zmian makrokopowych w celu weryfikacji histopatologicznej. U każdej osoby ze zmianami polipowatymi wykonano 24-godzinne badanie pH-metryczne przełyku, mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie kwaśnego refluksu żołądkowo-przełykowego. Wszystkich analizowanych pacjentów podzielono na dwie grupy (I - z kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym n=24, II - bez kwaśnego refluksu żołądkowo-przełykowego n=14). Wyniki: W analizowanej grupie 38 (0,7%) dzieci i młodzieży ze zmianami polipowatymi przełyku i wpustu na podstawie 24-godzinnego badania pH-metrycznego stwierdzono kwaśny refluks żołądkowo-przełykowy w 24 przypadkach, co stanowi 63%. Na podstawie wyników badania histopatologicznego pobranych bioptatówze zmian polipowatych u 9 dzieci z kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym rozpoznano polipy o charakterze zapalnym (37,5%), w 8 przypadkach polipy hiperplastyczne (33,3%) i w 4 przypadkach brodawczaka płasko-nabłonkowego (16,7%). Tylko u 3 pacjentów (12,5%) wynik badania histopatologicznego był prawidłowy. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że u dzieci i młodzieżyz kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym częściej występują zmiany polipowate przełyku i wpustu.