Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena przyczyn niedoboru masy ciała u małych dzieci

Autor:
Magdalena Kostrzewska, Marzena Funkowicz, Krystyna Wąsowska-Królikowska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
211
Strona końcowa:
213
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
niedobór masy ciała, małe dzieci, alergia pokarmowa, celiakia
Czytaj

Wprowadzenie: Niedobór masy ciała jest niespecyficznym objawem wielu chorób okresu niemowlęcego i wczesnodziecięcego, wymagającym wdrożenia wielokierunkowej diagnostyki w celu wykluczenia poważnych patologii, wikłających prawidłowy rozwój dziecka. Cel pracy: Analiza przyczyn i stopnia niedoboru masy ciała u dzieci poniżej 4 roku życia. Materiał i metodyka: Badaniem retrospektywnym objęto dzieci hospitalizowane w Klinice Castoenterologii i Alergologii Dziecięcej UM w Łodzi w latach 2001-04 z powodu niedoboru masy ciała (poniżej 3 centyla). Jako wykładnik stopnia niedoboru masy ciała potraktowano stosunek masy rzeczywistej do masy należnej. Wyniki: Analizowana grupa liczyła 121 dzieci (57 chłopców, 64 dziewczynki; średnia wieku - 21 miesięcy). W badanej grupie niedobór masy ciała wyniósł średnio 37,9% masy należnej. Dominującą przyczynę stanowiła alergia pokarmowa - 51 pacjentów (42%). W tej grupie średni niedobór masy ciała był mniejszy niż w całej analizowanej grupie i wynosił 25,6% masy należnej. Kolejnymi przyczynami niedożywienia były wcześniactwo oraz hypotrofia wewnątrzmaciczna - 13 pacjentów (11%). Wśród przyczyn infekcyjnych u 14 dzieci (12%) zdia-gnozowano: nawracające zakażenia dróg moczowych, u 2 salmonellozę, zaś u 1 glistnicę. U 8 pacjentów (7%) rozpoznano celiakię, natomiast u 3 dzieci diagnostyka niedoboru masy ciała doprowadziła do rozpoznania mukowiscydozy. Odrębną grupę stanowili pacjenci z zaburzeniami neurologicznymi: opóźnienie rozwoju psychoruchowego występowało u 7 dzieci (6%), a u 2 niedożywienie było najwcześniejszym objawem guza mózgu. U pozostałych 20 pacjentów (17%) nie udało się znaleźć patologii leżącej u podstaw obserwowanego niedoboru. Wnioski: 1. W pierwszym etapie diagnostyki niedożywienia konieczne wydaje się branie pod uwagę alergii pokarmowej. 2. Choroba trzewna pozostaje nadal ważną przyczyną niedoboru masy ciała w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym. 3. W diagnostyce różnicowej niedożywienia u małych dzieci należy uwzględnić wyniszczenie związane z chorobą nowotworową, zwła szcza z częstymi w tej grupie wiekowej guzami mózgu. 4. Hypotrofia, szczególnie współistniejąca ze wcześniactwem, stanowić może istotny czynnik upośledzający prawidłowy rozwój somatycz ny, także u dzieci powyżej 1 roku życia. 5. U części pacjentów niedobór masy ciała związany jest z czynnikami konstytucjonalnymi. Powyższe rozpoznanie może być jednak po stawione jedynie po przeprowadzeniu kompleksowej diagnostyki.