Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Badania epidemiologiczne częstości występowania zakażenia Helitobatter pylori u dzieci w Polsce

Autor:
Franciszek Iwańczak, Elżbieta Madorkowska, Maciej Kaczmarski, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Izabela Płaneta-Małecka, Wrzesław Romańczuk, Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Grażyna Mierzwa, Wojciech Cichy, Iwona Ignyś, Danuta Dzierżanowska, Grażyna Gościniak, Ewa Vogtt
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
4
Strona początkowa:
345
Strona końcowa:
350
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
epidemiologia, zakażenie H. pylori, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Zakażenie H. pylori jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych zakażeń bakteryjnych wśród ludności całego świata. H. pylori zasiedla błonę śluzową żołądka powodując jej przewlekłe zapalenie i powstawanie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy. Cel pracy: Ocena częstości występowania zakażenia H. pyloriw badaniach wieloośrodkowych w Polsce, wza-leżności od wieku, płci i miejsca zamieszkania. Materiał i metodyka: Do badania wylosowano 9000 dzieci z 6 ośrodków, po 1500 dzieci z każdego ośrodka, w wieku od 0-18 lat z podziałem na rejony zamieszkania - po 500 dzieci z miasta wojewódzkiego, powiatowego i obszaru wiejskiego. Dzieci do badania były losowane w 5 przedziałach wiekowych z uwzględnieniem proporcji danej populacji i płci badanych. Podstawą rozpoznania zakażenia H. pylori było stężenie przeciwciał przeciwko H. pyloriw klasie IgG w surowicy powyżej 24 U/ml. Wnioski: Częstość występowania zakażenia Helicobacter pylori u dzieci w wieku od O-18 lat w Polsce wynosiła 30,41 %. Wykazano częstsze występowanie zakażenia w pierwszych trzech latach życia, najniższe w trzecim roku oraz stopniowy wzrost częstości zakażenia począwszy od czwartego roku życia. Nie wykazano wpływu płci na częstość występowania zakażenia. Stwierdzono statystycznie częstsze występowanie zakażenia H. pylori u dzieci mieszkających na wsi i w małych miastach w porównaniu z mieszkańcami miast wojewódzkich, co najprawdopodobniej było związane z gorszymi warunkami socjoekonomicznymi.