Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena zmian w układzie krążenia u dzieci z chorobami tkanki łącznej

Autor:
Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Anna Rykała, Elżbieta Smolewska, Małgorzata Biernacka-Zielińska, Henryka Brózik, Justyna Marciszewska, Jerzy Stańczyk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
1
Strona początkowa:
28
Strona końcowa:
32
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
układowe choroby tkanki łącznej, dzieci, układ krążenia, echokardiografia, EKG, Holter EKG
Czytaj

Wstęp. W zapalnych układowych chorobach tkanki łącznej zmiany obejmują nie tylko narząd ruchu, ale również narządy wewnętrzne, w tym układ krążenia. Zajęcie układu krążenia w układowych chorobach tkanki łącznej występuje często i dotyczy wszystkich jego struktur. Zmiany często przebiegają niezauważenie, bez objawów klinicznych i uchwytnych zmian w badaniu fizykalnym, jako silent heart disease. W związku z tym ważna jest wczesna diagnostyka kardiologiczna. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 50 dzieci z kolagenozami - u 44 dzieci rozpoznano mizs, a u 6 toczeń rumieniowaty układowy. Grupę kontrolną stanowiło 32 dzieci zdrowych. Diagnostyka układu krążenia obejmowała: badanie przedmiotowe, badanie EKG, Holter EKG oraz badanie echokardiograficzne. Wyniki. Odchylenia w badaniu przedmiotowym stwierdzono u 20 dzieci z grupy badanej i u 6 z grupy kontrolnej. Zmiany w EKG stwierdzono u 16 pacjentów z kolagenozami — u 13% występowała tachykardia, u 7,4% częściowy blok prawej odnogi pęczka Hisa, u 5,6% skurcze dodatkowe, a u 3,4% blok przedsionkowo-komorowy I stopnia. Holter EKG wykazał istotne przyśpieszenie rytmu zatokowego u dzieci z kolagenozami, a także częstsze występowanie zaburzeń rytmu i przewodnictwa. W badaniu echokardiograficznym u 33 dzieci z kolagenozami (61,1%) stwierdzono następujące odchylenia od normy: niedomykalności zastawek, płyn w osierdziu i zaburzenia kurczliwości. Wnioski. Najbardziej przydatne w monitorowaniu stanu układu krążenia u dzieci chorych na układowe choroby tkanki łącznej wydaje się badanie echokardiograficzne serca, najczęściej wykrywające zmiany "nieme klinicznie". Ocena układu krążenia u dzieci z kolagenozami powinna być przeprowadzana rutynowo.