Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena aktywności wskaźników tworzenia i resorpcji kości w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

Autor:
K. Muszyńska-Rosłan, Maryna Krawczuk-Rybak, Magdalena Wiśniewska, Edyta Siedlecka, Piotr Protas, Sławomir Wołczyński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
1
Strona początkowa:
5
Strona końcowa:
8
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
biochemiczne wskaźniki obrotu kostnego, nowotwór, terapia, dzieci
Czytaj

Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci oraz jej leczenie — steroido-, chemio- i radioterapia — może wpływać na mineralizację układu kostnego, czego efektem może być niska szczytowa masa kostna i przedwczesny rozwój osteoporozy. Celem pracy była ocena wskaźników tworzenia i resorpcji kości u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną. Materiał i metody: W grupie 33 pacjentów (24 chłopców i 7 dziewcząt) z rozpoznaniem ostrej białaczki limfoblastycznej oceniano 3-krotnie (przy rozpoznania choroby nowotworowej (badanie 1), po indukcji remisji (badanie 2) oraz po intensywnym leczeniu przeciwnowotworowym (badanie 3)) stężenie frakcji kostnej fosfatazy zasadowej (BALP), osteokalcyny (OST) i C-końcowego telopeptydu kolagenu I (ICTP) w surowicy krwi. Oznaczono również stężenia parathormonu (PTH) oraz witaminy D3 (wit. D3). Wyniki: ?rednie stężenie OST, BALP i ICTP w badaniu 3 było wyższe niż w badaniu 1 - odpowiednio 64,11±32,07 vs. 31,28± 25,64 ng/ml; 159,69 ±82,78 vs. 84,17±2,14 U/l; 14,36± 6,17 vs. 10±4,29 ng/l); średnie stężenie wit. D3 w badaniu 3 było wyższe (117,44±81,07 vs. 59,62±30,34). ?rednie stężenie PTH w badaniu 3 było niższe niż w badaniu 1 (18,02±1,72 vs. 23,14±12,88). Nie zaobserwowano w stężeniach OST, BALP, ICTP, PTH oraz wit. D3 porównując badanie 1 i 2 oraz 2 i 3. Po odniesieniu do grupy kontrolnej stwierdzono obniżenie stężeń OST i ICTP w momencie rozpoznania (33,37 vs. 73,81 ng/ml; 10,56 vs. 14,68), utrzymujące się obniżenie OST w badaniu 2 (41,67 vs. 73,81) oraz brak różnic w badaniu 3. Wnioski: 1. Obniżenie stężenia osteokalcyny i C-końcowego fragmentu telopeptydu kolagenu typu I w momencie rozpoznania ostrej białaczki limfoblastycznej świadczy o zwolnieniu metabolizmu tkanki kostnej i może być efektem choroby zasadniczej. 2. Obserwowany w ocenie dynamicznej wzrost stężeń OST, BALP oraz ICTP po leczeniu świadczy o intensywnej przebudowie tkanki kostnej, być może wyrównującej wcześniejsze zaburzenia.