Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego wśród dzieci i młodzieży na lubelszczyźnie

Autor:
Joanna Nurzyńska-Flak, Jerzy R. Kowalczyk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
1
Strona początkowa:
9
Strona końcowa:
12
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
ośrodkowy układ nerwowy, nowotwory, dzieci, zachorowalność
Czytaj

Wstęp. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (oun) stanowią około 20% wszystkich nowotworów wieku dziecięcego i są drugą co do wielkości, po białaczkach, grupą zachorowań na choroby rozrostowe. Zachorowalność wynosi 20--30 zachorowań na 1 milion (mln) osób rocznie. Cel pracy. Określenie zachorowalności na nowotwory oun wśród dzieci i młodzieży na Lubelszczyźnie. Materiał i metody. Analizę przeprowadzono w latach 1988-2000 wśród dzieci w wieku 0-17 lat na Lubelszczyźnie. Współczynniki zachorowalności (na 1 mln osób) obliczono dla wszystkich dzieci, chłopców i dziewcząt, dzieci mieszkających w miastach i na wsi oraz w grupach wiekowych: 0-4, 5-9, 10-14, 15-17 lat. Wyniki. Odnotowano 184 przypadki zachorowań na nowotwory oun (chłopcy 48,9%), co stanowiło 19,5% wszystkich nowotworów złośliwych w tym regionie. Większość pacjentów mieszkała w miastach (54,3%). Współczynnik zachorowalności wynosił w całej badanej populacji 22,5 na 1 mln. Zachorowalność wśród chłopców utrzymywała się na zbliżonym poziomie, natomiast u dziewcząt wykazywała duże wahania w kolejnych latach obserwacji. Wyższą zachorowalność stwierdzono wśród dzieci mieszkających w miastach niż na wsi (25,7 vs 19,0/1 mln). ?rednia zachorowalność była niższa wśród chłopców niż wśród dziewcząt (21,5 vs 23,6/1 mln). Najwyższą zachorowalność wykazano wśród dzieci w wieku 5-9 lat (28,1/1 mln) oraz 10-14 lat (26,4/1 mln). Wnioski. Zachorowalność na nowotwory oun na Lubelszczyźnie jest zbliżona do zachorowalności w krajach rozwiniętych. Wyższązachorowalność stwierdzono wśród dzieci mieszkających w miastach.