Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zakażenia u dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną w trakcie leczenia i po roku od jego zakończenia

Autor:
Bogdan Mazur, Iwona Wyleżoł, Danuta Soiita-Jakimczyk, Mariola Torbus
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
2
Strona początkowa:
61
Strona końcowa:
65
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zakażenia, ostra białaczka limfoblastyczna, dzieci, chemioterapia
Czytaj

Celem pracy była korelacja badanych parametrów układu immunologicznego z zapadalnością na choroby infekcyjne oraz określenie stopnia regeneracji układu odpornościowego rok po zakończeniu leczenia. Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 41 dzieci z rozpoznaną ALL gr. SRG, hospitalizowanych w Klinice Hematologii w Zabrzu. Wszystkie dzieci leczone były według programu BFM 90 dla ALL SRG. Wyodrębniono grupę 16 pacj entó w (grupa I), u których badania wykonano w trakcie leczenia, bezpośrednio po zakończeniu intensywnej chemioterapii, tzn. po protokole II programu BFM 90. Pozostałych 25 pacjentów (grupa II) poddano badaniom 12 miesięcy po zakończeniu leczenia oraz przeprowadzono u nich równocześnie analizę zakażeń okresu drugiego półrocza po zakończeniu leczenia. Analizę zakażeń przeprowadzono posługując się badaniem podmiotowym i przedmiotowym, popartym i uzupełnionym badaniami dodatkowymi i dokumentacją medyczną. Analizowano częstość i czas trwania chorób infekcyjnych. Badanie immunofenotypu limfocytów przeprowadzono w cytometrze przepływowym, natomiast stężenie imunoglobulin oznaczano metodą turbidymetryczną. Wyniki. Wykazano znaczny wzrost zarówno liczby zachorowań na choroby o podłożu infekcyjnym, jak również wydłużenie okresu ich trwania w grupie I. W grupie II obserwowano znamienny spadek liczby zachorowań, ze skróceniem czasu ich trwania. Wnioski. Przeprowadzona analiza uzyskanych wyników wykazała istnienie ujemnej korelacji między badanymi parametrami układu immunologicznego a liczbą zakażeń i długością ich trwania, odnotowaną u dzieci w badanych grupach.