Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Metabolity witaminy D3 u dzieci ze schyłkową niewydolnością nerek

Autor:
Dorota Polak-Jonkisz, Danuta Zwolińska, Renata Bednorz, Henryk Owczarek, Wiesława Nahaczewska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
1
Strona początkowa:
42
Strona końcowa:
45
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
przewlekła niewydolność nerek, kalcydiol, kalcitriol, parathormon
Czytaj

Wraz z postępującą degradacją czynnego miąższu nerek dochodzi do zaburzeń w powstawaniu czynnego metabolitu witaminy D3, co prowadzi do rozwoju osteodystrofii nerkowej (ON). Celem pracy była ocena surowiczych stężeń: 1.25(OH)2D3 i 25(OH)D3 w powiązaniu z funkcją przytarczyc oraz z gęstością mineralną kośćca u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN). Badaniami objęto 32 dzieci w wieku 5-18 lat. Dzieci podzielono na grupy: I -16-dzieci zdrowych, II- 16 dzieci z PNN leczonych nerkozastępczo, otrzymujących alfakalcidol. Oznaczano: intact parathormon [iPTH], hydroksywitaminę D3 [25(OH)D3], dihydroksywitaminę D3 [1.25(OH)2D3], fosfor nieorganiczny [P], wapń [Ca]. Badanie densytometryczne wykonano przy użyciu systemu Lunar DPX-L, dokonując pomiaru całego kośćca [TB]. Otrzymane wyniki wykazały: zwiększone stężenie intact PTH w surowicy, któremu towarzyszyła hiperfosforemia o cechach istotności statystycznej. Natomiast poziom wapnia całkowitego był nieco obniżony w porównaniu do stężeń u dzieci zdrowych. ?rednie wartości stężenia obu metabolitów witaminy D w grupie dzieci chorych nie różniły się istotnie w porównaniu do stężenia u dzieci z grupy kontrolnej, choć stężenie postaci aktywnej witaminy D: 1.25(OH)2D3 było obniżone, ale bez cech istotności statystycznej. Wnioski: 1. Już nieznaczne obniżenie stężenia 1.25(OH)2D3 w surowicy prowadzi do hipersekrecji PTH u dzieci z PNN leczonych nerkozastępczo. 2. Pomimo suplementacji alfakalcidolem u dzieci leczonych nerkozastępczo może rozwinąć się ON.