Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia gospodarki lipidowej u dzieci chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych zachowawczo

Autor:
Anita Chudzik, Cezary Watała, Barbara Strzałko-Głoskowska, Małgorzata Stefańska, Jarosław Wilkowski, Anna Puziewicz-Zmonarska, Danuta Zwolińska, Sławomir Cezary Zmonarski, Irena Makulska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
1
Strona początkowa:
46
Strona końcowa:
51
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
gospodarka lipidowa, dzieci, przewlekła niewydolność nerek, indeksy miażdżycowe
Czytaj

Zaburzenia lipidowe są stałym objawem u dorosłych chorych na przewlekłą niewydolność nerek (PNN). Prowadzą one do częstszego rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Niewiele jest doniesień na ten temat u dzieci. Celem pracy była ocena zaburzeń gospodarki lipidowej (GL) u dzieci chorych na PNN, leczonych zachowawczo oraz próba określenia ryzyka wystąpienia zmian miażdżycowych w zależności od postępu choroby. Badaniami objęto 57 dzieci chorych na PNN leczonych zachowawczo w wieku od 2 miesięcy do 18,3 roku, które zostały podzielone na trzy podgrupy w zależności od stopnia zaawansowania choroby. Grupę kontrolną stanowiło 24 zdrowych dzieci w wieku od 2,0 do 14,7 roku (średnio 9,9 ± 3,6 roku). GL oceniano badając: stężenie cholesterolu całkowitego (TC), cholesterolu frakcji HDL (HDL-CHOL), LDL (LDL-CHOL), triglicerydów (TG), apolipoprotein AI i B (ApoAI, ApoB). Wyliczono indeksy miażdżycowe. Wykazano, że stężenia TG u dzieci we wszystkich stadiach PNN były istotnie wyższe w porównaniu do wartości stwierdzanych w grupie kontrolnej. W umiarkowanej i zaawansowanej PNN stwierdzono istotnie podwyższone wartości indeksu TC/HDL-CHOL oraz LDL-CHOL/HDL-CHOL w porównaniu z wartościami wyliczonymi dla grupy kontrolnej. W całej grupie dzieci z PNN leczonych zachowawczo średnia wartość indeksu ApoAI/ApoB była niższa w porównaniu do dzieci z grupy kontrolnej, ale tylko w umiarkowanej fazie PNN różnica była znamienna statystycznie. Wnioski: 1. Stałym objawem u dzieci z PNN jest hipertriglicerydemia, która występuje we wszystkich stadiach choroby, nawet już w łagodnej PNN. Pozostałe parametry GL są zmienne. U dzieci z zaawansowaną PNN zaburzenia GL ulegają częściowej normalizacji w porównaniu do dzieci z mniejszą progresją choroby. 2. Do zwiększonego zagrożenia przedwczesnym rozwojem zmian miażdżycowych u dzieci dochodzi już w umiarkowanej fazie PNN. Dlatego postępowanie profilaktyczne powinno być podejmowane już we wczesnych etapach PNN.