Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wybrane wskaźniki stanu zdrowia oraz stężenie kotyniny w moczu chłopców z łódzkich szkół podstawowych narażonych na działanie dymu tytoniowego w środowisku domowym. Część 1. Kotynina jako wskaźnik narażenia na działanie dymu tytoniowego (palenie bierne)

Autor:
Wiktor Sabanty, Henryka Brózik
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
1
Strona początkowa:
52
Strona końcowa:
59
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
dzieci, palenie bierne, kotynina
Czytaj

Celem pracy była ocena stężenia kotyniny w moczu w grupie dzieci narażonych i nie narażonych na działanie dymu tytoniowego w środowisku domowym oraz określenie w ten sposób częstości i stopnia narażenia ich na wdychanie dymu tytoniowego. Równocześnie zwrócono uwagę na przydatność oznaczania kotyniny w badaniach epidemiologicznych. Badaniami objęto 201 chłopców w wieku 12-15 lat, uczniów łódzkich szkół podstawowych. Narażenie na działanie dymu tytoniowego, tzw. “palenie bierne”, oceniano przy pomocy dwóch metod: na podstawie informacji uzyskanych z ankiet wypełnianych przez rodziców oraz oznaczając metabolit nikotyny tj. kotyninę w moczu dzieci. Kotyninę oznaczano metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Jak wynika z ankiet, aż 75,1% chłopców było narażonych na działanie dymu tytoniowego w środowisku domowym i w ten sposób zaliczało się do tzw. “palaczy biernych”. Zródłem narażenia byli rodzice - aktywni palacze tytoniu. Kotyninę wykryto u 78,8% chłopców z rodzin palaczy tytoniu i aż u 72,0% chłopców z rodzin niepalących. Jej stężenie było znamiennie wyższe w grupie dzieci – “palaczy biernych” niż u dzieci z rodzin niepalących, odpowiednio 35,95 ± 5,39 i 19,13 ± 4,76 ng kotyniny/ml moczu. Wyższe jej wartości obserwowano także w przypadku palenia tytoniu przez matkę, gdy dziecko nie miało własnego pokoju oraz w sytuacji palenia papierosów przez rodziców w obecności dziecka. Ponadto stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy stężeniem kotyniny w moczu chłopców a liczbą papierosów wypalonych przez rodziców oraz czasem spędzonym przez chłopców w środowisku osób palących. Kotyninę w moczu wykryto u 77,1% badanych chłopców, co potwierdza znaczne rozpowszechnienie “palenia biernego”, a jej stężenie w moczu zależało od wielu czynników środowiskowych, warunków mieszkaniowych, wykształcenia rodziców badanych dzieci. Okazało się, że obecność kotyniny w moczu jest bardzo czułym wskaźnikiem rozpowszechnienia, i doraźnie, wykładnikiem stopnia narażenia chłopców na wdychanie dymu tytoniowego. Pod tym względem oznaczanie kotyniny stanowi cenne uzupełnienie badań ankietowych.