Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena skuteczności zamknięcia ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu ASDII u dzieci i młodzieży za pomocą zestawu Amplatzer Septal Occluder - doświadczenia własne

Autor:
Paweł Dryżek, Andrzej Sysa, Tomasz Moszura, Jadwiga Moll, Josef Masura, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
4
Strona początkowa:
325
Strona końcowa:
333
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ubytek miądzyprzedsionkowy, dzieci, interwencyjne zamknięcie, Amplatzer Septal Occluder
Czytaj

Wprowadzenie: Wzrost liczby interwencyjnych zabiegów zamykania ubytków przegród serca u dzieci z użyciem różnego rodzaju implantów powoduje konieczność analizy ich skuteczności i ewentualnych skutków niekorzystnych. Cel pracy: Określenie skuteczności zamykania ubytków przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) typu II u dzieci przy użyciu zestawu Amplatzer Septal Occluder (ASO), a także ocena średnioterminowej skuteczności zabiegu i ewentualnego występowania zaburzeń rytmu serca lub innych niekorzystnych skutków implan-tacji. Materiał i metodyka: Ocenie poddano grupę 29 pacjentów z ASD II leczonych w latach 1999-2001. Wiek badanych wynosił 1,5-19 lat. Z tego 10 dzieci miało 2-6 lat, a 11 pacjentów od 7 do 14 lat. ?rednica implan-towanej zapinki Amplatza wynosiła 19±7 (zakres 8-34 mm - poniżej 10 mm u 3 chorych, 11-20 mm u piętnastu i powyżej 21 mm u jedenaściorga, w tym u dwóch pacjentów powyżej 30 mm). Przed zabiegiem u wszystkich pacjentów przeprowadzono ocenę echokardiograficzną przezklatkową (TTE - transthoracic echocardiography), przezprzełykową(TEE - transesophagealechocardiography), a także u 16 dzieci echokardiograficzną rekonstrukcję trójwymiarową (3D - three-dimensional echocardiography). Dokonano również zapisu EKG z rejestracją 24-godzinną. W doniesieniu przedstawiono zasady kwalifikacji, a także szczegółowo technikę implantacji zestawu ASO, jej ograniczenia i możliwości. Analizę skuteczności i ewentualnych skutków niepożądanych dokonano w oparciu o kontrolne badanie bezpośrednio po zabiegu, w 24 godziny oraz 1, 3, 6, 12 i 24 miesiące po implantacji, a następnie co 12-18 miesięcy. Wyniki: U wszystkich pacjentów zamknięto bez powikłań ubytek międzyprzedsionkowy, w tym u 2 pacjentów - podwójny ubytek jednym implantem. Bezpośrednio po implantacji u 21 pacjentów stwierdzono niewielki przeciek - głównie między dyskami, jedynie u 3 brzeżny. U połowy pacjentów przeciek znikł po 24 godzinach. Po okresie od 32 do 60 miesięcy jedynie u dwóch pacjentów stwierdza się niewielki przeciek brzeżny. Badaniem holterowskim EKG u 6 dzieci stwierdzono bezpośrednio po implantacji nieliczne pobudzenia nadkomorowe (SVE), a u 2 pacjentów zmianę rytmu zatokowego na dolnoprzedsionkowy. Utrzymywanie się nieistotnych klinicznie SVE utrzymuje się nadal u 2 dzieci, a rytm pozazatokowy u 1 pacjenta. Wnioski: Interwencyjne przeznaczyniowe zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego typu ASD II u dzieci za pomocą ASO cechuje bardzo wysoka skuteczność (100% wczesnego powodzenia implantacji i eliminacji istotnego hemodynamicznie przecieku w obserwacji średnioterminowej; 93% skuteczności w zakresie całkowitej eliminacji przecieku). Kilkuletnie obserwacje zapisów holterowskich EKG u dzieci po nieoperacyjnym zamknięciu ASD II wskazuje na występowanie u około 10% leczonych zaburzeń rytmu pod postacią pojedynczych nielicznych pobudzeń przedwczesnych nadkomorowych lub zmianie rytmu na nadkomorowy pozazatokowy. Mnogie ubytki międzyprzedsionkowe nie są przeciwwskazaniem do próby nieoperacyjnego ich zamknięcia. Echokardiografia trójwymiarowa przewyższa dwuwymiarowe badanie przezklatkowe i przezprzełykowe pod względem precyzji oceny wymiaru ubytku i doboru wielkości zapinki.