Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ przedłużonej do roku profilaktyki przeciwzakrzepowej na zachowanie się ciśnienia płucnego i na możliwość rozwinięcia się przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego po incydencie ostrej zatorowości płucnej

Autor:
Renata Romaszkiewicz, Jerzy Lewczuk, Piotr Piszko, Krzysztof Wrabec
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
5
Strona początkowa:
399
Strona końcowa:
403
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zatorowość płucna, ciśnienie płucne, jednoroczna antykoagulacja, przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne
Czytaj

Wprowadzenie: Przyczyny rozwinięcia się przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (chronić thromboembolic pulmonary hypertension - CTEPH) u niektórych chorych, którzy przebyli ostry incydent zatorowości płucnej (acute pulmonary embolism - APE) nie zostały dokładnie poznane. Cel pracy: Ustalenie czy wydłużenie do 1 roku profilaktyki przeciwzakrzepowej ma wpływ na zachowanie się ciśnienia płucnego i na rozwinięcie się CTEPH. Materiał i metodyka: Echokardiograficznie oceniono skurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej (systolic pulmonary aitery pressure - PASP) przed leczeniem, po 6 tygodniach i po roku antykoagulacji w grupie 28 chorych (19 kobiet, 9 mężczyzn, średni wiek 64,1 ±12 lat) po incydencie APE oraz w podgrupach z: wstępnym PASP<40 mmHg, PASP 40-50 mmHg i PASP>50 mmHg. Wyniki: Po 6 tygodniach leczenia PASP obniżyło się istotnie w całej badanej grupie (p=0,02), a liczba chorych z nadciśnieniem płucnym zmniejszyła się z 16 do 10. W okresie między 6 tygodniem a pierwszym rokiem antykoagulacji obserwowano dalszy spadek PASP, istotny w podgrupie osób z PASP 40-50 mmHg i tendencje do jego spadku winnych podgrupach, a liczba pacjentów z nadciśnieniem płucnym zmniejszyła się do 7. Spadek PASP po roku obserwacji był podobny u chorych fibrynolizowanych i antykoagulowanych w ostrej fazie APE i nie zależał od poziomu antykoagulacji Wnioski: Przedłużona do 1 roku antykoagulacja u chorych po przebytym incydencie APE wywiera wpływ na ciśnienie płucne i może zmniejszyć liczbę chorych, u których rozwinie się CTEPH.