Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zabiegi kardiologii interwencyjnej w skojarzonym wieloetapowym leczeniu zespołu hipoplazji lewego serca

Autor:
Tomasz Moszura, Anna Mazurek-Kula, Paweł Dryżek, Jadwiga Moll, Jacek Moll, Andrzej Sysa
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
5
Strona początkowa:
405
Strona końcowa:
413
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zespół hipoplazji lewego serca, leczenie interwencyjne, fenestracją, stent, amplatzer
Czytaj

Wprowadzenie: Zabiegi kardiologii interwencyjnej w leczeniu dzieci z zespołem niedorozwoju lewego serca {hypoplastic left heart syndrome - HLHS) stały się częścią wieloetapowego leczenia tej szczególnej grupy pacjentów. Cel pracy: Ustalenie skuteczności leczenia interwencyjnego w trakcie wieloetapowego leczenia dzieci z HLHS. Materiał i metodyka: W latach 1999-2004 w Klinice Kardiologii ICZMP w Łodzi przeprowadzono 30 zabiegów interwencyjnych u 22 pacjentów z HLHS. Ze względu na rodzaj zabiegu interwencyjnego wyszczególniono następujące grupy pacjentów: grupa I - przezskórna angioplastyka balonowa zwężenia w obrębie zespolenia typu dwukierunkowego Glenna, angioplastyka balonowa zwężonych tętnic płucnych zjednocza-sową lub następczą implantacją stentów wewnątrznaczyniowych; grupa II - przezskórna wysokociśnieniowa angioplastyka balonowa zwężeń łuku i cieśni aorty; grupa III - interwencyjne przezskórne zamknięcie fenestracji po leczeniu metodą Fontana. Wyniki: W grupie I - po leczeniu interwencyjnym zwężonych tętnic płucnych uzyskano istotny hemodynamicz-nie spadek ciśnienia w tętnicy płucnej i żyle głównej górnej ze znaczącym poszerzeniem średnicy zwężonego naczynia. Zabiegi implantacji stentu zakończyły się powodzeniem u wszystkich 10 pacjentów. Angioplastyka balonowa zwężonego zespolenia typu dwukierunkowego Glenna wykonana u 2 pacjentów była skuteczna, po zabiegu nie stwierdzono gradientu ciśnienia między żyłą główną górną, a prawą tętnicą płucną. W grupie II - obejmującej pacjentów z HLHS po I etapie leczenia operacyjnego metodą Norwooda, stwierdzono w 4 przypadkach zwężenie części poprzecznej łuku aorty. Zastosowano przezskórna angioplastykę wysokociśnieniową, skuteczną u 3 pacjentów. W grupie III - liczącej 5 pacjentów z HLHS po leczeniu metodą Fontana z tunelem zewnątrzprzedsionkowym i fenestracją, implantowano odpowiednio 4 zestawy ASO (Amplatzer Sep-tal Occluder) średnicy 4 lub 5 mm oraz 1 zestaw STARflex średnicy 17 mm zamykając szczelnie fenestrację. Wnioski: 1. Zabiegi kardiologii interwencyjnej w wieloetapowym leczeniu zespołu hipoplazji lewego serca są skuteczną i bezpieczną metodą terapii uzupełniającej leczenie operacyjne. 2. Przezskórna angioplastyka z implantacją stentu do zwężonych tętnic płucnych pozwala na poszerzenie średnicy naczyń i obniżenie ciśnienia płucnego z istotną poprawą warunków hemodynamicznych w krążeniu płucnym. 3. Wysokociśnieniowa angioplastyka balonowa rekoarktacji aorty w zespole HLHS jest skuteczną metodą leczniczą. 4. Przezskórne zamknięcie fenestracji w zespole hipoplazji lewego serca po leczeniu metodą Fontana istotnie zwiększa saturację tętniczą krwi, nie powodując w obserwacji bezpośredniej istotnego wzrostu ciśnienia żylnego.