Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Późne rozpoznanie wrodzonej wady sercowo-naczyniowej z obrazem przerwania ciągłości łuku aorty

Autor:
Radosław Zwoliński, Piotr Kula, Marek Maciejewski, Anna Adamek-Kośmider, Bogdan Klotz, Andrzej Sysa, Marian Zwoliński, Jerzy Bobiarski, Janusz Zasłonka
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
6
Strona początkowa:
549
Strona końcowa:
553
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
koarktacja aorty, przerwania ciągłości łuku aorty, wada wrodzona, późne rozpoznanie
Czytaj

Koarktacja aorty (CoA) jest jedną z częstszych wrodzonych wad układu sercowo naczyniowego, z powodzeniem leczoną w wieku niemowlęcym lub dziecięcym. Pacjentom w starszym wieku z rozpoznaniem ko-arktacji często towarzyszą inne nabyte choroby serca, takie jak wady zastawkowe, migotanie przedsionków i choroba wieńcowa. Większość osób, które nie zostały poddane zabiegowi operacyjnemu umiera przed 50 r.ż. z powodu takich powikłań, jak: zawał serca, krwawienie wewnątrzczaszkowe, zastoinowa niewydolność krążenia, infekcyjne zapalenie wsierdzia czy ostre rozwarstwienie aorty. Przedstawiono przypadek 65-letniej chorej przyjętej z objawami niewydolności krążenia (IV stopnia wg NY-HA). Pacjentka była leczona przez wiele lat z powodu nadciśnienia tętniczego, opornego na leczenie farmakologiczne, z dołączającymi się dolegliwościami dławicowymi (III stopnia wg CCS) i narastającymi od kilku miesięcy cechami niewydolności krążenia. W ambulatoryjnych badaniach echokardiograficznych stwierdzano jedynie istotną, narastającą niedomykalność zastawki mitralnej i trójdzielnej oraz postępującą dysfunkcję skurczową lewej komory z towarzyszącym migotaniem przedsionków. Chora została wstępnie zakwalifikowano do operacji naprawczej zastawki mitralnej i trójdzielnej. Podczas hospitalizacji w badaniu angio-graficznym i ECHO stwierdzono brak ciągłości aorty zstępującej na wysokości cieśni aorty. Z uwagi na fakt, że pierwotną przyczyną niewydolności krążenia była wrodzona wada serca i ze względu na zaawansowany stan kliniczny, odstąpiono od zabiegu operacyjnego i zakwalifikowano chorą do dalszego leczenia farmakologicznego.