Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: VII Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej 2005. Warszawa, 23-24.06.2005 r.

Autor:
Marcin Grabowski
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
6
Strona początkowa:
557
Strona końcowa:
558
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
sprawozdanie
Czytaj

W dniach 23-24 czerwca 2005 roku odbyła się kolejna, siódma edycja „Warszawskich Dni Farmakoterapii Kardiologicznej" (VII WDFK). Ta coroczna impreza zorganizowana została w tym roku pod patronatem: I Katedry i Kliniki Kardiologii AM w Warszawie, Katedry i Kliniki Kardiologii II Wydziału Lekarskiego w Warszawie, II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie, Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Internistów Polskich, Katedry i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej AM w Warszawie oraz Komisji Kardiologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk. W pierwszym dniu konferencji odbyło się pięć sesji. Tradycyjnie tuż po otwarciu odbyła się sesja zatytułowana "Farmakologia", podczas której uczestnicy wysłuchali wykładów dotyczących m. in.: wpływu leków przeciwzapalnych na komórki śródbłonka i raka okrężnicy (prof. J. Sławiński), roli tlenku azotu w uzależnieniu od alkoholu i substancji psychoaktywnych (dr P. Krześcik) czy wpływu flawonoidów na funkcje poznawcze (doc. E. Widy-Tyszkiewicz). Kolejną, również stałą, pozycją w programach naszych spotkań, była sesja: "Farmakoekonomika". Przytoczone na niej zostały bardzo ciekawe opracowania farmakoekonomiczne, dotyczące efektywności kosztów zastosowania klopidogrelu w leczeniu chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (dr A. Pietrasik), kosztów leczenia udaru mózgu w Polsce (dr M. Niewada) oraz kosztów leczenia nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku w porównaniu z grupą chorych w wieku poniżej 65 r.ż. w Polsce (mgr R. Jaworski). Równolegle odbyło się spotkanie Krajowego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego w Dziedzinie Kardiologii - konsultantów wojewódzkich i konsultanta krajowego (przewodniczący: prof. G. Opolski). Tradycyjnie podczas konferencji nie zabrakło sesji poświęconych problematyce zespołu metabolicznego i leczenia zaburzeń lipidowych. Podczas pierwszej z nich, zatytułowanej "Zespół metaboliczny", podkreślono skalę i niedostateczne dostrzeganie problemu powszechności zespołu metabolicznego (prof. M. Dłużniewski: Zespół metaboliczny - czy tylko "piękni inaczej"?) oraz przedstawiono aktualne standardy postępowania terapeutycznego (doc. A. Mamcarz: Dlaczego i jak podnosić stężenie HDL - przyjemne z pożytecznym), również w przypadku współistnienia znacznego nadciśnienia tętniczego (dr I. Łaniewska: Nadciśnienie tętnicze w zespole metabolicznym - czy na pewno inaczej?). Sesję zakończyła prezentacja przypadków klinicznych, której towarzyszyła dyskusja z żywym udziałem publiczności. Pierwsza sesja popołudniowa "Nowoczesne markery biochemiczne w kardiologii" dotyczyła problemu zastosowania w praktyce nowoczesnych markerów biochemicznych. Kolejne wykłady dotyczyły: markerów płytkowych (dr Z. Huczek), markerów w chorobie wieńcowej (dr W. Piechota), zatorowości płucnej (dr M. Kosturbiec) i niewydolności serca (dr M. Marchel) oraz terapii prowadzonej według stężeń BNP (dr M. Grabowski). Ostatnia sesja w pierwszym dniu konferencji, zatytułowana "Kardionefroprotekcja" dotyczyła interdyscyplinarnych problemów leczenia pacjentów kardiologicznych z niewydolnością nerek. Wykłady dotyczyły patogenetycznych podstaw kardionefroprotekcji (dr J. Imiela), zapobiegania niewydolności serca u chorych z niewydolnością nerek (prof. T. Pasierski), zapobiegania postępowi miażdżycy u chorych z niewydolnością nerek (dr W. Pikto-Pietkiewicz) oraz zapobiegania postępowi nefropatii u chorych z cukrzycą (dr R. Małecki). W pierwszym dniu Konferencji w godzinach porannych ogromną frekwencją cieszyły się także Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej - Strategie postępowania i farmakoterapii w Ostrych Zespołach Wieńcowych oraz Warsztaty kardiochirurgiczne - wirtualna operacja na bijącym sercu. Drugi dzień Sympozjum - 24 czerwca - zdominowały zagadnienia kliniczne. Od rana trwały warsztaty - "EKG nie jest trudne!": EKG w ostrych zespołach wieńcowych (dr G. Karpiński) oraz EKG w zaburzeniach rytmu (dr E. Koźluk). Mimo wczesnej pory spotkania frekwencja podczas warsztatów zaskoczyła organizatorów, zmuszając ich do pośpiesznego zorganizowania dodatkowych miejsc na sali. Równolegle do warsztatów EKG odbywała się moderowana sesja posterowa, zatytułowana "Od farmakologii do farmakoterapii i farmako-ekonomiki", na której łącznie zaprezentowano 91 oryginalnych doniesień. Jury pod przewodnictwem prof. B. Tarchalskiej-Kryńskiej przyznało: dwie pierwsze, cztery drugie i pięć trzecich nagród oraz 15 wyróżnień. Streszczenia wszystkich prac oryginalnych, wzorem lat ubiegłych, dzięki uprzejmości Redaktora Naczelnego - prof. M. Krzemińskiej-Pakuły, zostały opublikowane na łamach suplementu "Polskiego Przeglądu Kardiologicznego". Rano odbyła się również Konferencja prasowa z udziałem Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Konsultantów Wojewódzkich oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii - "Problemy opieki kardiologicznej w Polsce", a następnie sesja "Ostre zespoły wieńcowe - logistyka i finansowanie", którą rozpoczął state-of-the-ait lecture "Coenzyme-Q in the car-diovascular pharmacotherapy" (prof. Svend Aage Mor-tensen, Copenhagen, University Hospital, the Heart Cen-tre The Honour Guest of 7th Warsaw Days of Cardiova-scular Pharmacotherapy). Omawianie zagadnienia leczenia zaburzeń lipidowych kontynuowano podczas sesji o kontrowersyjnym tytule "Statyny - czy już OTC? Pro-kontra". Doc. K.J. Filipiak zaproponował, aby - podobnie jak Wielkiej Brytanii - statyny stały się lekami dostępnymi dla pacjentów bez recepty (tzw. lekami OTC) twierdząc, że jest to stosunkowo bezpieczna grupa leków, a liczba pacjentów - kandydatów do ich stosowania stale wzrasta. Przeciwny temu stanowisku był doc. A. Mamcarz. Głównymi jego argumentami były: brak danych dotyczących skuteczności statyn w najmniejszych dawkach oraz możliwa większa częstość wystąpienia działań niepożądanych w przypadku niekontrolowanego stosowania. W drugiej części sesji swoje stanowiska zaprezentowali dr M. Grabowski i doc. M. Kuch. Pierwszy z nich przekonywał, że simwastatyna ma pewną przewagę nad innymi statynami, m.in.: charakteryzuje się największą liczbą dowodów zmniejszenia ryzyka zgonu w postaci badań klinicznych i najdłuższym czasem obserwacji w badaniach klinicznych z optymalnym stosunkiem skuteczność/bezpieczeństwo. Doc. M. Kuch twierdził jednak, że nie isnieją jednoznaczne kryteria, według których można porównywać leki w obrębie grupy terapeutycznej, a "konkurencja" między statynami wpływa korzystnie zarówno na ceny statyn, jak i na rozwój badań nad tą grupą leków. Sesję zakończyło głosowanie publiczności. Na pierwsze pytanie: "Statyny - czy już OTC?" znaczna większość opowiedziała się za stanowiskiem, że jeszcze jest za wcześnie na to, aby statyny stały się lekami dostępnymi bez recepty. Wynik drugiego głosowania: "Simwastatyna - czy ma przewagę nad innymi statynami?" - wskazał na nieznaczną przewagę stanowiska "kontra". Kolejna sesja pt. "Zaburzenia rytmu" dotyczyła m.in.: terapii resynchronizacyjnej (dr M. Sterliński), farmakoterapii zaburzeń rytmu serca u chorych z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem (dr A. Przybylski), ograniczeń farmakoterapii w leczeniu zaburzeń rytmu serca (dr M. Pytkowski) oraz możliwości i ograniczenia współczesnej elektrofizjologii w leczeniu zaburzeń rytmu serca (dr E. Koźluk). Podsumowaniem VII WDFK była tradycyjnie sesja, w obrębie której prezentowano prace oryginalne członków Studenckich Kół Naukowych. Na jej zakończenie autorzy prac zaprezentowanych w sesji posterowej oraz autorzy doniesień oryginalnych otrzymali wyróżnienia i nagrody książkowe. "Warszawskie Dni", zainicjowane w 1999 r., są imprezą stale się rozwijającą i cieszącą się coraz większą popularnością. VII edycja była niezwykle interesującą szansą spotkania i wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, wyników badań farmakologów, farmakoekonomistów i klinicystów - głównie z zakresu kardiologii, ale nie tylko. Organizatorom konferencji udało się rozkolportować 4 tys. zaproszeń drukowanych oraz znacznie większą ich liczbę drogę elektroniczną i w biuletynie PTK, co zaowocowało udziałem ponad 700 uczestników. Za uczestnictwo w konferencji uczestnikom przyznano 14 punktów edukacyjnych. Przebieg spotkania uatrakcyjniła wystawa firm farmaceutycznych, ciesząca się dużym zainteresowaniem uczestników Dni Farmakoterapii. W poszczególnych sesjach i dyskusjach wzięło udział ponad 50 wykładowców i zaproszonych gości, w tym konsultantów wojewódzkich ds. kardiologii. Lista wyróżnionych w sesji posterowej prac oryginalnych oraz fotomigawki z konferencji dostępne są na stronie internetowej: http://www.amwaw.edu.pl /cardiology/. Kolejna - VIII edycja WDFK odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2006 r., a informacje na jej temat zamieszczone będą na stronie internetowej: http://www.amwaw.edu.pl/cardiology/.