Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Identyfikacja Saccharomyces boulardii w stolcu dzieci leczonych antybiotykami

Autor:
Maria Kotowska, Barbara Podsiadło, Hanna Szajewska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
4
Strona początkowa:
263
Strona końcowa:
266
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
probiotyki, badanie z randomizacją, pediatria, kolonizacja
Czytaj

Wprowadzenie: Wcześniej udokumentowaliśmy, że profilaktyczne stosowanie Saccharomyces boulardii równocześnie z antybiotykotera-pią zmniejsza ryzyko wystąpienia biegunki, w tym biegunki poantybiotykowej u dzieci leczonych antybiotykami. W niniejszej pracy przedstawiamy dane dotyczące obecności 5. boulardii w przewodzie pokarmowym u dzieci otrzymujących antybiotyki. Materiał i metodyka: Przeprowadzono prospektywne badanie z randomizacją, metodą podwójnie ślepej próby z placebo. Kryteriami włączenia byty wiek pomiędzy 6 miesiącem a 14 r.ż., ostre zakażenie układu oddechowego i(lub) ostre zapalenie ucha środkowego wymagające podania antybiotyku, antybiotykoterapia rozpoczęta nie wcześniej niż 24 godziny przed włączeniem do badania. Dzieci spełniające kryteria włączenia losowo przydzielano do dwóch grup, w których otrzymywały antybiotyk zgodnie ze wskazaniami lekarskimi oraz (gr. 1) Saccharomyces boulardii w dawce 250 mg lub (gr. 2) placebo. Zarówno aktywny preparat, jak i placebo podawano doustnie, dwa razy dziennie przez cały czas antybiotykoterapii. Głównym punktem końcowym była identyfikacja 5. boulardii w kale. Identyfikacji dokonano w oparciu o cechy biochemiczne (asymilacja cukrów) za pomocą komercyjnego testu ID23C firmy BioMerieux do odczytu komputerowego oraz testu na obecność worków. Wyniki: Pobrano próbki stolca od 23 dzieci (10 w grupie eksperymentalnej i 13 w grupie otrzymującej placebo). Obecność 5. boulardiiwka-le stwierdzono u 7/10 (70%) pacjentów w grupie eksperymentalnej i 1/13 (7,7%) w grupie otrzymującej placebo. Różnica była istotna statystycznie (p<0,003). Nie stwierdzono objawów ubocznych związanych z podawaniem 5. boulardii\ub placebo. Wnioski: W badaniu z randomizacją stwierdziliśmy obecność 5. boulardiiw kale dzieci leczonych antybiotykami z powodu zakażeń dróg oddechowych i(lub) zapalenia ucha środkowego. Stanowi to pośredni dowód kolonizacji przewodu pokarmowego przez 5. boulardii. Wykazanie takiej właściwości jest ważne przy planowaniu badań dotyczących skuteczności 5. boulardii w leczeniu i(lub) zapobieganiu chorobom w obrębie przewodu pokarmowego.