Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena limfocytów b, t i komórek nk krwi obwodowej oraz stężeń immunoglobulin w surowicy krwi dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną i chorobą Hodgkina po zakończeniu leczenia onkologicznego

Autor:
Robert Dębski, Mariusz Wysocki, Andrzej Kurylak, Andrzej Kołtan, Katarzyna Jankowska, Sylwia Kołtan
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
3
Strona początkowa:
131
Strona końcowa:
136
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
: subpopulacje limfocytów, immunoglobuliny, cytometria, ALL, HD
Czytaj

Wstęp. Wprowadzanie nowych programów i metod leczenia skojarzonego oraz zwiększenie intensywności terapii poprawia wyniki leczenia chorób nowotworowych, lecz niesie też nowe zagrożenia i zmusza do oceny powikłań m.in. w zakresie układu immunologicznego. Celem pracy była ocena liczby i odsetka limfocytów B, T i komórek NK krwi obwodowej oraz stężeń immunoglobulin klas A, G i M w surowicy krwi u dzieci z ostrą białaczką łimfobłastyczną (ALL) i z chorobą Hodgkina (HD) w momencie zakończenia leczenia onkologicznego. Metody. Skład populacji limfocytów krwi obwodowej oceniano metodą cytometrii przepływowej, a stężenia immunoglobulin - metodą immunoturbidymetrii. Wyniki. W chwili zakończenia leczenia onkologicznego liczba limfocytów B była znamiennie obniżona u pacjentów z ALL i HD, natomiast istotne statystycznie obniżenie odsetka limfocytów B dotyczyło jedynie pacjentów z ostrą białaczką łimfobłastyczną. W obu grupach stwierdzono zmniejszenie liczby limfocytów T i ich subpopulacji. U pacjentów z HD odnotowano znamiennie zmniejszone odsetki limfocytów T i szczególnie głęboką deplecję limfocytów T CD4+ z istotnym statystycznie obniżeniem stosunku subpopulacji CD4:CD8 limfocytów T. Znaczące obniżenie odsetka i liczby komórek NK stwierdzono tylko w grupie pacjentów z ALL. W momencie zakończenia leczenia ALL notuje się znamienny spadek stężeń immunoglobulin klasy A, Gi M, a po zakończeniu leczenia ziarnicy stwierdza się istotne obniżenie stężenia tylko immunoglobulin klasy M.