Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Cystosonografia z zastosowaniem echokontrastu jako metoda badania odpływów pęcherzowo-moczowodowych u dzieci

Autor:
Iwona Ogarek, Krystyna Sancewicz-Pach
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
4
Strona początkowa:
200
Strona końcowa:
204
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
odpływ pęcherzowo-moczowodowy, cystouretrografią mikcyjną, cystosonografia
Czytaj

Wprowadzenie. Zakażenia układu moczowego (ZUM) u dzieci, ze względu na częstość występowania i odległe następstwa, stanowią ważny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Jednym z ważnych czynników, sprzyjających tym zakażeniom, są odpływy pęcherzowo-moczowodowe (OPM). Nefropatia odpływowa jest odpowiedzialna za występowanie nadciśnienia tętniczego w 20% przypadków, a schyłkowej niewydolności nerek w 15-25% przypadków u dzieci i młodych dorosłych. Podstawowym badaniem umożliwiaj ącym wykrycie OPM j est cystouretrografia mikcyj na (CUM), która — j ak każde badanie radiologiczne — jest obciążona promieniowaniem rentgenowskim. Celowe zatem wydaje się zastosowanie metody, która eliminowałaby napromienianie pacjenta, a do takich właśnie metod należy cystosonografia (CSG). Celem pracy było porównanie czułości i swoistości cystosonografii z zastosowaniem Levovistu z cystouretrografią mikcyjną w rozpoznawaniu oraz monitorowaniu skuteczności leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych. Materiał i metody. Badaniami objęto 31 dzieci (20 chłopców, 11 dziewczynek) w wieku od 1 miesiąca do 12 lat (średnio 3,8±3,8 roku), u których istniały wskazania do pierwszorazowej lub kontrolnej CUM. U wszystkich objętych badaniem pacjentów wykonano zarówno cystosonografię, jak i cystografię mikcyjną. Echo-wzmacniają-cym środkiem był Levovist, podawany dopęcherzowo. Badanie wykonywane było za pomocą aparatu Image Point HP, głowicą o częstotliwości 5 MHz. U każdego pacjenta w badanej grupie oceniano obydwa moczowody i obie nerki. Wyniki. Przyjmując cystografię mikcyjnąjako złoty standard diagnostyki odpływów pęcherzowo-moczowodowych, czułość cystosonografii wynosiła 89,7%, a swoistość - 93,9%. Wnioski. Cystosonografia z zastosowaniem środka kontrastowego może być metodą przydatną w rozpoznawaniu odpływów pęcherzowo-moczowodowych u dzieci. Jest ona badaniem bezpiecznym, możliwym do wielokrotnego powtarzania, bez konieczności ekspozycji pacjenta na promieniowanie jonizujące.