Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Retrospektywna ocena intelektualnego funkcjonowania dzieci po zakończonym leczeniu białaczki

Autor:
Marzena Samardakiewicz, Jerzy R. Kowalczyk
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
4
Strona początkowa:
205
Strona końcowa:
210
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
dzieci wyleczone z ALL, funkcjonowanie intelektualne
Czytaj

Wprowadzenie. Następstwa neuropsychologiczne należą obecnie do jednych z najintensywniej badanych późnych efektów leczenia występujących u dzieci po leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL). Celem pracy było dokonanie oceny poziomu funkcjonowania intelektualnego dzieci, które zakończyły leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej. Materiał i metody. Badaniami objęto 44 dzieci (20 chłopców i 24 dziewczynki) leczonych w latach 80. i na początku lat 90. XX w. w Instytucie Pediatrii AM w Lublinie. Do oceny funkcjonowania intelektualnego dzieci wykorzystano znane, stosowane w Polsce i na świecie, skale do badania inteligencji D. Wechslera. Wyniki. Większość ocenianych dzieci po zakończonym leczeniu wykazywała przeciętny poziom funkcjonowania intelektualnego. W badanej grupie nie stwierdziliśmy istotnych różnic w zakresie średnich ilorazów inteligencji w zależności od płci, zastosowanego programu leczenia oraz dawki napromieniania. Poziom funkcjonowania intelektualnego dzieci w sposób istotny wiązał się natomiast z poziomem wykształcenia rodziców z miejscem zamieszkania (miasto/wieś), choć czynniki te mają również podobny wpływ u dzieci zdrowych. Wnioski. Określenie, na ile zastosowane leczenie ma wpływ na funkcjonowanie intelektualne dzieci wyleczonych z białaczki wymaga badań prospektywnych obejmujących dużą grupę badanych.