Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wiedza kobiet ciężarnych na temat profilaktyki próchnicy zębów u dzieci. Badania ankietowe

Autor:
Jacek Pypeć, Aleksandra Rogalska, Katarzyna Zieleniewicz, Maciej Mikołajczyk
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
4
Strona początkowa:
211
Strona końcowa:
213
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
profilaktyka próchnicy zębów, próchnica, ciąża
Czytaj

Celem pracy była ocena poziomu wiedzy wśród kobiet ciężarnych na temat profilaktyki próchnicy zębów u dzieci, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących pielęgnacji jamy ustnej u niemowląt. Badano też zasadność przeprowadzania wśród kobiet ciężarnych prelekcji na temat wyżej wymienionych zagadnień. Materiał i metody. Przeprowadzono badania ankietowe wśród 50 kobiet ciężarnych, uczęszczających do szkół rodzenia na terenie Łodzi. Ankieta składała się z 18 pytań, zarówno testowych, jak i wymagających udzielenia odpowiedzi w formie opisowej. Po wypełnieniu części ankiety, dotyczącej wiedzy na temat profilaktyki próchnicy (13 pytań), autorzy przeprowadzali prelekcję z prezentacją 20 przezroczy. Po zakończeniu prelekcji kobiety ciężarne wypełniały kolejną część ankiety (5 pytań), dotyczącą samej prezentacji. Wyniki. Stwierdzono zbyt niski poziom wiedzy przyszłych matek na temat wyrzynania zębów mlecznych oraz niewielką rolę lekarzy ogólnych i lekarzy stomatologów w przekazywaniu wiadomości dotyczących profilaktyki próchnicy zębów (większość informacji czerpana jest z czasopism lub książek). Wiedza dotycząca zachowań prozdrowotnych u niemowląt w zakresie profilaktyki próchnicy zębów jest na zadowalającym poziomie (ok. 80% prawidłowych odpowiedzi). Przeprowadzana podczas badania prelekcja na tematy związane z profilaktyką próchnicy zębów u niemowląt spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wnioski. Kobiety ciężarne w niewystarczającym stopniu są informowane przez lekarzy o zasadach higieny jamy ustnej niemowląt. Samodzielnie poszukują informacji na ten temat, najczęściej sięgając do czasopism lub książek, dlatego wskazane byłoby przeprowadzanie wśród nich akcji informacyjnych, dotyczących kompleksowej profilaktyki chorób jamy ustnej niemowląt.