Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Odległa ocena narządu wzroku u dzieci po krioterapii w przebiegu retinopatii wcześniaków

Autor:
Anna Niwald, Paweł Krajewski, Mirosława Grałek, Beata Orawiec, Joanna Tume, Paweł Kawczyński, Andrzej Piotrowski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
2
Strona początkowa:
109
Strona końcowa:
113
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
wcześniactwo, retinopatia wcześniaków, krioterapia
Czytaj

Retinopatia wcześniaków (ROP) jest wazoproliferacyjnym schorzeniem niedojrzałej siatkówki, mogącym prowadziæ do obniżenia ostrości wzroku, aż do ślepoty włącznie. Cel pracy: Celem pracy była odległa ocena narządu wzroku u dzieci po zabiegu krioterapii siatkówki wykonanej w przebiegu 3 stadium choroby. Materiał i metody: Badaniami objęto 22 wcześniaków leczonych z powodu retinopatii, u których oceniono anatomiczne i funkcjonalne wyniki przeprowadzonej krioterapii. Okres obserwacji wynosił od 2 do 6 lat. W badaniu okulistycznym określono ostrość wzroku, u dzieci młodszych na podstawie oceny zachowania się dziecka w otoczeniu, reakcji źrenic na światło i wodzenia za przedmiotami, a u dzieci starszych za pomocą tablic Snellena. Ponadto oceniono aparat ochronny i przedni odcinek oczu oraz refrakcję. Końcowy wynik anatomiczny leczenia określono na podstawie obrazu oftalmoskopowego dna oczu. Wyniki: W grupie analizowanych pacjentów korzystny anatomiczny wynik krioterapii stwierdzono w 87,7% leczonych oczu, a w pozostałych 12,3% oczu rozpoznano całkowite odwarstwienie siatkówki. W 31,8% oczu zaobserwowano charakterystyczne dla fazy regresji zmiany w obrębie siatkówki. Najlepszą, zbliżoną do pełnej ostrość wzroku stwierdzono u 36,4% dzieci. Wady refrakcji wystąpiły w 72,7% leczonych oczu. Najczęściej rozpoznawano krótkowzroczność, bądź jej komponentę w wadzie złożonej (38,7% oczu). Zez jednostronny i naprzemienny stwierdzono u 36,4% leczonych wcześniaków. Wnioski: Długoterminowe wyniki badań świadczą o skuteczności krioterapii, jako metody ograniczającej niekorzystne, anatomiczne następstwa retinopatii wcześniaków i zmniejszającej stopień inwalidztwa wzrokowego u większości leczonych dzieci.