Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Heterogennosc i leczenie genetycznie uwarunkowanego hiperinsulinizmu

Autor:
Ewa Kopieczna-Grzebieniak, Elżbieta Kotrys-Puchalska
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
2
Strona początkowa:
84
Strona końcowa:
93
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
hiperinsulinizm, hipoglikemia, hiperamonemia, kanał potasowy (KATP), glukokinaza, dehydro-genaza glutaminianowa, dehydrogenaza krótkołańcuchowych L-3-hydroksyacyloCoA
Czytaj

W ostatnich latach została częściowo poznana patofizjologia wrodzonego hiperinsulinizmu (CHI -ang. congenital hyperinsulinism, czyli PHHI - ang. persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy). Jest on najważniejszą przyczyną hipoglikemii u noworodków i niemowląt i wymaga właściwego postępowania zapobiegającego nieodwracalnemu uszkodzeniu mózgu. CHI jest chorobą heterogenną. Może występować sporadycznie lub rodzinnie, jako postaæ rozsiana lub ogniskowa, o przebiegu ostrym lub łagodnym, przejściowym lub uporczywym, może dziedziczyæ się autosomalnie recesywnie lub dominująco, może byæ wrażliwa lub oporna na leczenie dietetyczne i farmakologiczne. Chorzy z ostrą dyfuzyjną postacią CHI, oporną na leczenie zachowawcze, wymagają często rozległej pankreatektomii lub ograniczonej resekcji trzustki w postaci ogniskowej CHI. Nowe odkrycia zapoczątkowują wyjaśnianie molekularnej etiologii genetycznie uwarunkowanego hiperinsulinizmu, a tym samym coraz bardziej zrozumiałe stają się mechanizmy odpowiedzialne za heterogenność CHI. U chorych z wrodzonym hiperinsulinizmem zidentyfikowano dotąd wiele mutacji 5 różnych genów w komórkach beta trzustki. Są to geny SUR1 (ang. sulfonylurea receptor) i Kir6.2 (ang. inward rectifying potassium channel), które są dwiema podjednostkami kanałów KATP komórek beta trzustki, jak również gen glukokinazy, dehydrogenazy krótkołańcuchowych L-3-hydroksyacyloCoA (SCHAD) i dehydrogenazy glutaminianowej (GDH). Mutacje GLUD1 genu GDH, które zwiększają funkcje tego enzymu, są przyczyną zespołu HI/HA (hiperinsulinizmu/hiperamonemii). Hiperinsulinemiczna hipoglike-mia u niektórych chorych może byæ indukowana wysiłkiem fizycznym, może byæ związana z przejściową kwasicą mleczanową i hiperalaninemią lub może byæ jedną ze zmian w niektórych zespołach chorobowych, np. w zespole B-W (Beckwith-Wiedemann) lub USH1C (Usher syndrome type 1C). Pomimo nowych odkryæ, które wyjaśniają mechanizmy patofizjologii i przyczyny heterogenności CHI, genetyczny defekt (defekty?) u około 50% chorych z CHI jest nadal nieznany.