Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wydolność wysiłkowa dzieci chorych na astmę

Autor:
Anna Stańczyk, Jarosław Wlazłowski, Katarzyna Haładaj, Danuta Chlebna-Sokół
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
2
Strona początkowa:
98
Strona końcowa:
101
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
astma, wydolność wysiłkowa, test Bruca, maksymalne pochłanianie tlenu, tętno maksymalne
Czytaj

Astma atopowa jest chorobą, która może zaburzaæ zdolności wysiłkowe pacjentów. Konsekwencją tego faktu może byæ pogorszenie przebiegu choroby i zwiększona predyspozycja do powysiłkowego skurczu oskrzeli. Celem pracy była ocena poziomu wydolności wysiłkowej dzieci leczonych w Poradni Alergologicznej przy Klinice Propedeutyki Pediatrii UM w Łodzi. Badaniami objęto 27 dzieci z astmą łagodną i epizodyczną. Grupę porównawczą stanowiło 33 zdrowych dzieci. Wykonano test wysiłkowy na bieżni ruchomej wg protokołu Bruca, oceniając maksymalne pochłanianie tlenu (VO2 max), maksymalne tętno pracy (HF) oraz czas trwania wysiłku. Stwierdzono istotnie niższą wartość VO2 max oraz czasu trwania wysiłku u dzieci z astmą (odpowiednio: 39,39 ml/kg/min. vs 47,97 ml/kg/min. oraz 9,79 min. vs 14,60 min.) Również HFmax było niższe u dzieci z astmą, aczkolwiek różnica nie była znamienna statystycznie. Uzyskane wyniki badań wskazują na wyraźnie gorszą wydolność wysiłkową dzieci chorych na astmę, co należy wiązać z ich mniejszą codzienną aktywnością ruchową. W celu poprawy wydolności wysiłkowej tej grupy pacjentów wskazane jest tworzenie grup rehabilitacyjnych dla dzieci z astmą.