Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Polimorfizm genów układu renina-angiotensyna(ra) i promotora genu tgf-b1 w patogenezie nefropatii odpływowej u dzieci - doniesienie wstępne

Autor:
Andrzej Brodkiewicz, Grażyna Adler, Sebastian Woźniak, Elwira Szychot, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Janusz Fydryk, Andrzej Ciechanowicz
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
3-4
Strona początkowa:
205
Strona końcowa:
210
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
dzieci, nefropatia odpływowa, układ renina-angiotensyna, TGF-b1, polimorfizm genu
Czytaj

Nasilenie aktywności układu RA (renina-angiotensyna) w nerkach powoduje trwałe zwiększenie ekspresji i aktywności TGF-b, a w konsekwencji indukcję procesów włóknienia tkankowego. Cel pracy. Celem projektu było (i) opracowanie i/lub optymalizacja metod identyfikacji polimorfizmu: I/D genu ACE, G(-6)A genu ATG, A1166C genu AT1R, C(-509)T genu TGF-b1 oraz (ii) ocena związku powyższych polimorfizmów z predyspozycją do rozwoju nefropatii refluksowej RN u dzieci. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono u 52 dzieci z przebytym/mi zakażeniem/ami układu moczowego (UTI) oraz u 52 zdrowych dzieci stanowiących grupę kontrolną. Wyniki. Pomiędzy grupą badaną a grupą kontrolną nie obserwowano istotnych różnic w rozkładzie badanych genotypów genów ACE, AT1R i ATG. Natomiast częstość występowania homozygot CC TGF-b1 w porównaniu do nosicieli allelu T (CT + TT) w grupie UTI była znamiennie większa (p<0,05) w porównaniu do grupy kontrolnej. Ponadto w grupie UTI częstość występowania tych homozygot wśród dzieci z wstecznym odpływem pęcherzowo-moczowodowym (VUR) była istotnie większa (p<0,05) w porównaniu do dzieci bez odpływu. Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy pacjentami o różnych genotypach z grupy badanej w zakresie: rozkładu płci, liczby nawrotów i nasilenia objawów klinicznych UTI, stopnia odpływu/ów, ilości blizn w nerkach, wielkości nerek, wartości skurczowego lub rozkurczowego ciśnienia tętniczego oraz stężenia kreatyniny i mocznika w surowicy. Wnioski. Wyniki naszych wstępnych badań sugerują związek pomiędzy genotypem CC promotora TGF-b1 i występowaniem wstecznego odpływu pęcherzowo-moczowodowego u dzieci z UTI.