Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena narządu wzroku u dzieci z zespołem nerczycowym

Autor:
Agata Spadło, Beata Orawiec, Anna Niwald, Janusz Kozłowski, Agnieszka Gajdowska, Jerzy Bodalski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
3-4
Strona początkowa:
225
Strona końcowa:
227
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zespół nerczycowy, steroidoterapia, powikłania okulistyczne, dzieci
Czytaj

Steroidoterapia stosowana powszechnie w leczeniu zespołu nerczycowego (zn) niesie ze sobą ryzyko różnorodnych powikłań, m.in. dotyczących narządu wzroku. Zaburzenia metaboliczne występujące w zespole nerczycowym, takie jak hipoproteinemia i hipokalcemia, byæ może same w sobie mają charakter kataraktogenny, niezależnie od steroidoterapii. Materiał i metody. U 30 dzieci z aktywnym zn oraz 33 dzieci w remisji zn przeprowadzono badanie okulistyczne. Czas trwania steroidoterapii oraz dawka prednizonu w chwili badania w grupie dzieci z aktywnym zn były bardzo zróżnicowane. Wśród badanych znalazły się dzieci przyjmujące prednizon przez kilka dni po wielu latach remisji zn oraz takie, u których steroidoterapię prowadzono nieprzerwanie od 13 lat. Aktualna dawka prednizonu u poszczególnych pacjentów wahała się od 5mg/48h do 80mg/24h. W grupie dzieci w remisji zn okres bez steroidoterapii wynosił od 3,5 miesiąca do 15 lat. Wyniki. W grupie dzieci z aktywnym zn wynik badania okulistycznego był u 8 (27%) pacjentów nieprawidłowy: u 5 (17%) z nich stwierdzono zmętnienia soczewki lub zaćmę, nie wpływające na pogorszenie ostrości wzroku, u kolejnych 3 (10%) - podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe (powyżej 24 mmHg), u 1 pacjenta, poza zaćmą rozpoznano angiopatię nadciśnieniową I°. W grupie dzieci z zn w remisji wynik badania okulistycznego był u wszystkich pacjentów prawidłowy.