Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nagłe zatrzymanie krążenia z następowym wszczepieniem kardiowerter-defibrylatora u dziecka z kardiomiopatią przerostową

Autor:
Małgorzata Gołąbek, Maria Wróblewska-Kałużewska, Andrzej Przybylski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
3-4
Strona początkowa:
250
Strona końcowa:
253
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
kardiomiopatia przerostowa, nagłe zatrzymanie krążenia, kadiowerter-defibrylator
Czytaj

Autorzy przedstawili przypadek chłopca z rodzinną kardiomiopatią przerostową, u którego w 9 roku życia doszło do nagłego zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komór. Znaczny przerost mięśnia lewej komory serca stwierdzano u niego już w okresie niemowlęcym. W trakcie 8-letniej obserwacji dnotowano nasilenie objawów klinicznych takich jak: upośledzona tolerancja wysiłku, bóle w klatce piersiowej i uczucie szybkiego „kołatania serca" przy wysiłku oraz narastanie stopnia przerostu lewej komory w zapisach elektrokardiograficznych i w badaniu echokardiograficznym. W 24-godzinnym zapisie ekg metodą Holtera, poza kilkunastoma epizodami tachykardii zatokowej, pojedynczymi pobudzeniami nad- i komorowymi oraz jednominutowym częstoskurczem nadkomorowym, nie stwierdzano groźnych zaburzeń rytmu serca. Do nagłego zatrzymania krążenia u chłopca doszło wśród pełnego zdrowia, po silnym zdenerwowaniu. Po skutecznej resuscytacji chłopiec pozostawał przez 2 tygodnie w ciężkim stanie, z zaburzeniami neurologicznymi, które ustąpiły w wyniku stosowanego leczenia i rehabilitacji. W 5 tygodniu po nagłym zatrzymaniu krążenia, w celu zapobieżenia następnym epizodom groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca, w tym migotania komór, wszczepiono mu kardiowerter -defibrylator (ICD). Prezentowany pacjent jest jednym z najmłodszych chorych z kardiomiopatią przerostową, u których zastosowano leczenie polegające na wszczepieniu ICD.