Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Trudności diagnostyczne i terapeutyczne zaawansowanych stadiów hepatoblastoma - doświadczenia własne i przegląd piśmiennictwa

Autor:
Elżbieta Zielińska, Grzegorz Misiak, Olga Wegner, Jerzy Bodalski
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
3-4
Strona początkowa:
254
Strona końcowa:
257
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
hepatoblastoma, dzieci, chemioterapia
Czytaj

U dzieci do 3 roku życia nowotwory wątroby pochodzenia zarodkowego - hepatoblastoma stanowią trzecią, co do częstości występowania grupę guzów nowotworowych jamy brzusznej. Rosnący guz daje skąpe objawy kliniczne i dlatego około 40% dzieci trafia do szpitala w zaawansowanym stadium rozwoju nowotworu. Celem pracy jest przedstawienie trudności diagnostycznych związanych z koniecznością różnicowania pomiędzy guzami zarodkowymi wywodzącymi się z pierwotnych komórek płciowych a guzami wywodzącymi się z niezróżnicowanych komórek wątroby w zaawansowanych stadiach wątrobiaka zarodkowego. W pracy przedstawiono przebieg kliniczny u trojga dzieci hepatoblastoma o korzystnym utkaniu histopatologicznym, lecz różnej wielkości i umiejscowieniu guza. Guzom tym towarzyszyło znaczne podwyższenie wartości alfa-fetoproteiny, która jest markerem różnych nowotworów o utkaniu zarodkowym. U dwójki dzieci, z uwagi na dużą masę guza w obrębie jamy brzusznej naciekającego i przemieszczającego sąsiednie narządy, wstępnie postawiono diagnozę guza zarodkowego bez zdefiniowania narządu wyjściowego. Pobranie wycinków guza drogą biopsji otwartej pozwoliło na rozpoznanie hepatoblastoma typu nabłonkowego o utkaniu zarodkowym. Pomimo korzystnego obrazu histopatologicznego, u jednego z dzieci z objawami wyniszczenia, po jednym cyklu chemioterapii wystąpiły liczne powikłania, które uniemożliwiły dalsze leczenie i dziewczynka zmarła z powodu progresji guza. U pozostałej dwójki dzieci, brak objawów ogólnych, dobra reakcja na chemioterapię przedoperacyjną oraz obniżanie się poziomu alfa-fetoproteiny pozwoliły na całkowite usunięcie guza. Uzupełniająca chemioterapia pooperacyjna spowodowała długotrwałe remisje bez nawrotów choroby. Przedstawione opisy wskazują, że niezależnie od tzw. korzystnego utkania histopatologicznego wątrobiaka zarodkowego, duża masa guza może byæ powodem trudności rozpoznania narządu wyjściowego, a towarzyszące objawy ogólne prognozują niekorzystny przebieg choroby nowotworowej.