Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynniki predysponujące do rozwoju grzybicy paznokci stóp w populacji polskiej

Autor:
Jacek Szepietowski, Adam Reich, Emilia Garłowska, Marzena Kulig, Eugeniusz Baran
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
231
Strona końcowa:
234
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzybica paznokci, czynniki predysponujące
Czytaj

Wprowadzenie: Grzybica paznokci jest najczęściej występującą chorobą paznokci. Cel pracy: Celem niniejszej pracy była ocena najważniejszych czynników predysponujących do rozwoju grzybicy paznokci stóp w polskiej populacji. Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem specjalnie w tym celu przygotowanej ankiety zawierającej dane demograficzne oraz informacje na temat grzybicy paznokci stóp wypełnianej przez lekarzy dermatologów w trakcie pierwszej wizyty pacjenta. Do badania włączono 2761 pełnoletnich pacjentów, u których zakażenie grzybicze płytek paznokciowych zostało potwierdzone bezpośrednim badaniem mikologicznym lub hodowlą mikologiczną. Wyniki: Najczęściej stwierdzaną przyczyną grzybicy paznokci stóp było zakażenie grzybami dermatofitowymi. Czas trwania grzybicy paznokci wynosił średnio 17,9±19,9 miesiąca, a liczba zajętych płytek paznokciowych wynosiła średnio 4,4±2,7 paznokcia. Stwierdzono istnienie dodatniej korelacji między czasem trwania grzybicy paznokci stóp a liczbą zajętych płytek paznokciowych (R=0,37; p<0,0001). Wykazano ponadto, iż mężczyźni mieli istotnie większą liczbę zajętych płytek paznokciowych niż kobiety (p=0,03) oraz częściej były u nich zajęte płytki paznokciowe obydwu stóp (p=0,0001) oraz dłużej chorowali (p<0,0001). Zaobserwowano także, że grupami istotnie częściej narażonymi na rozwój bardziej zaawansowanej grzybicy paznokci stóp były osoby starsze (p<0,0001), z niższym wykształceniem (p<0,0001), mieszkające na wsi (p<0,0001) oraz z nawrotowym schorzeniem (p<0,0001). Wnioski: Bardziej zaawansowana grzybica paznokci stóp związana jest z płcią męską, starszym wiekiem pacjentów, zamieszkiwaniem wsi, niższym poziomem wykształcenia oraz nawrotowym charakterem schorzenia.