Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Występowanie szczepów grzybów z rodzaju Candida u pacjentek z cukrzycą typu 2 leczonych ambulatoryjnie i poddanych hospitalizacji z powodu cukrzycy lub jej powikłań

Autor:
Alina Maciejewska, Jolanta Kwaśniewska, Agnieszka Jaskółowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
243
Strona końcowa:
248
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
grzyby, Candida, cukrzyca typu 2
Czytaj

Wprowadzenie: Cukrzyca typu 2 jest zespołem zaburzeń metabolicznych wiążących się ze zmniejszonym wydzielaniem przez trzustkę insuliny oraz insulino-opornością, głównie mięśni i wątroby. Spostrzeżenia kliniczne wskazują, że chorzy na cukrzycę stanowiągrupę podwyższonego ryzyka zakażenia grzybami. Cel pracy: Ocena i porównanie prewalencji szczepów Candida w różnych ontocenozach u pacjentekz cukrzycą typu 2 leczonych ambulatoryjnie i poddanych hospitalizacji w oddziale internistycznym. Materiał i metody: Badanie mikologiczne przeprowadzono u 128 kobiet z cukrzycą typu 2, które podzielono na 2 grupy. Grupę A stanowiło 95 pacjentek będących pod opieką Wojewódzkiego Ośrodka Diabetologii i Chorób Metabolicznych Szpitala im. M. Pirogowa, grupę B - 33 kobiety poddane hospitalizacji z powodu cukrzycy lub jej powikłań. Do oceny pobierano na płynne podłoże Sabourauda treść jamy ustnej, treść pochwy, materiałz okolicy sromu, z odbytu oraz skóry ze zmianami klinicznymi. Otrzymane szczepy różnicowano na podstawie cech morfologicznych i biochemicznych z użyciem testów API 20C i API 20C AUX (bioMérieux). Wyniki: Łącznie wykonano 526 posiewów u 128 kobiet. Od pacjentek z grupy A uzyskano 138 szczepów grzybów, z grupy B - 61 szczepów grzybów. Wykazano, że grzyby występowały istotnie częściej u pacjentekz grupy B w treści pochwy, w odbycie i w okolicy sromu (p<0,05) w porównaniu z pacjentkami z grupy A. U chorych z grupy A przeważały zakażenia jednoogniskowe (36,8%) i dwuogniskowe (26,3%), z grupy B -zakażenia dwuogniskowe (30,3%) i czteroogniskowe (27,3%). Wśród szczepów z rodzaju Candida wyodrębnionych od kobiet z grupy A dominowała C. albicans (58,3%). U pa-cjentekgrupy B istotnie częściej izolowano szczepy C. glabrata (p<0,002) i C. tropicalis (p<0,003) w porównaniu z chorymi z grupy A. U wyodrębnionych od pacjentekz grupy A szczepów C. ablicans wyróżniono 9 kodów asymilacyjnych. W grupie B u szczepów C. albicans otrzymano jeden kod asy-milacyjny 2576174. Zgodność gatunków i kodów liczbowych szczepów grzybów stwierdzono u 38 (52%) pacjentek z grupy A i u 22 (91,7%) z grupy B. Wnioski: 1. Niedostateczne wyrównanie cukrzycy u chorych wiąże się ze znaczną prewalencją grzybów i wieloogniskowością zakażenia. 2. U osób poddanych hospitalizacji z powodu cukrzycy i jej powikłań zakażenia wieloogniskowe tym samym gatunkiem grzyba obserwuje się istotnie częściej niż jednoogniskowe. 3. U pacjentek poddanych hospitalizacji częściej niż u leczonych ambulatoryjnie stwierdza się wysoki odsetek zakażeń C. tropicalis i C. glabrata. 4. Większa różnorodność kodów asymilacyjnych szczepów grzybów wyodrębnionych od pacjentek leczonych ambulatoryjnie w porównaniu ze szczepami od chorych poddanych hospitalizacji wskazuje na większązmienność szczepów pochodzących od kobiet z pierwszej grupy.