Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena przydatności chromogennego podłoża CandiSelect® (BioRad) do izolacji i wstępnej identyfikacji grzybów z rodzaju Candida

Autor:
Urszula Nawrot, Katarzyna Włodarczyk, Jacek Skała, Anna Przondo-Mordarska, Nicole Nolard
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
267
Strona końcowa:
272
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
identyfikacja Candida, podłoża chromogenne, CandiSelect®
Czytaj

Wprowadzenie: CandiSelect®(BioRad, Francja) jest nowym podłożem chromogennym przeznaczonym do hodowli grzybów, bezpośredniej identyfikacji Candida albicans oraz wstępnej identyfikacji gatunków C. glabrata, C. krusei oraz C. tropicalis. Cel pracy: Ocena przydatności CandiSelect® do hodowli i identyfikacji grzybów. Na badania składały się kontrola selektywności podłoża, ocena morfologii 16 gatunków grzybów drożdżopodobnych na podłożu CandiSelect® oraz hodowla, a następnie identyfikacja grzybów z 88 materiałów klinicznych. Materiał i metody: Badano łącznie 204 szczepy, w tym 57 C. albicans, 43 C. glabrata, 18 C. krusei, 13 C. tropicalis, 23 C. parapsilosis, 6 C. kefyr, 6 C. guilliermondii, 4 C. dubliniensis, 7 C. inconspicua, 2 C. rugosa, 1C. norvegensis, 1 C. lusitaniae, 1 C. lipolytica, 19 S. cerevisiae, 2 C. neoformans, 1 P. anomala. Hodowle grzybów na CandiSelect® inkubowano przez 72 godz., kolor i intensywność zabarwienia kolonii opisywano co 24 godz. Materiały kliniczne (mocz - 32, plwocina - 30, kał - 26) wysiewano jednocześnie na podłoże CandiSelect® oraz podłoże Sabourauda. Wstępną identyfikację na CandiSelect®4 porównywano z wynikami testów asymilacyjnych i RFLP. Wyniki: Z wyjątkiem jednego szczepu C. albicans, wszystkie szczepy (wzorcowe i kliniczne) z gatunków C. albicans, C. glabrata, C. krusei i C. tropicalis wykazywały typową morfologię i kolor. Trudności w identyfikacji dotyczyły szczepów C. dubliniensis, które sklasyfikowano jako C. albicans oraz niektórych szczepów C. parapsilosis (14 szczepów), C. inconspicua (1 szczep) i S. cerevisiae (2 szczepy), które oznaczono jako C. glabrata. Czułość i specyficzność identyfikacji za pomocą podłoża CandiSelect® wynosiła 98% i 87% dla C. albicans, 100% i 98,4% dla C. tropicalis, 100% i 90% dla C. glabrata oraz 100% i 100% dla C. krusei. W wyniku posiewu materiałów klinicznych uzyskano 49 izolatów, które na podstawie wzrostu na podłożu Candi-Select® sklasyfikowano jako C. albicans (31 szczepów), C. tropicalis (1 szczep) i C. spp (17 szczepów). Weryfikacja identyfikacji testami metabolicznymi i genetycznymi potwierdziła jej prawidłowość w stosunku do szczepów C. albicans i C. tropicalis. W grupie Candida spp. znalazły się 2 szczepy C. krusei oraz 1 C. tropicalis. Podsumowanie: Uzyskane przez nas wyniki potwierdziły przydatność podłoża CandiSelect® do hodowli i wstępnej identyfikacji grzybów z rodzaju Candida, włączając gatunki oporne na flukonazol.