Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynniki etiologiczne zmian w pachwinach u pacjentów badanych w Pracowni Miko logicznej Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej w Kielcach w latach 1997-2003

Autor:
Halina Sielska, Michał Seneczko
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
279
Strona końcowa:
283
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
epidemiologia, dermatofity, grzyby drożdżopodobne, C. minutissimum
Czytaj

Wprowadzenie i cel: Wobec zmieniającej się etiologii zakażeń skóry, przeprowadzono analizę zakażeń w obrębie pachwin u pacjentów badanych w latach 1997-2003 w Pracowni Mikologicznej WPSW w Kielcach. Materiał i metody: W tym okresie w Laboratorium Mikologicznym było przebadanych 25 128 osób. Pobieranie materiału i diagnostykę przeprowadzono na podstawie aktualnie obowiązujących metod laboratoryjnych. Wyniki i wnioski: Zakażenia grzybicze i zakażenia wywołane przez C. minutissimum w obrębie pachwin stwierdzono u 727 pacjentów, częściej u zamieszkujących miasta (71%) niż wsie (29%), a także częściej u mężczyzn (81%) niż kobiet (19%). Wiąże się to prawdopodobnie z większymi możliwościami diagnostycznymi i większą świadomością ludności zamieszkującej miasta oraz predyspozycjami anatomicznymi i zaniedbaniami higienicznymi u pacjentów płci męskiej. Szczytzachorowań mężczyzn przypadał na przedziałwiekowy między 11 a 20 r.ż. (26%), a u kobiet między 41 a 50 r.ż. (28%). Liczba zachorowań u obojga płci w poszczególnych latach była w miarę ustabilizowana. Najczęstszymi czynnikami etiologicznymi zakażeń pachwin w tym okresie były: £ floccosum (29,3%), T. rubrum (23,7%), C. minutissimum (19,0%) oraz C. albicans (16,9%). Na dalszych miejscach uplasowały się kolejno: C. species, T. mentagrophytes v. gypseum, T. mentagrophytes v. quinckenum oraz M. canis, M. gypseum, T. mentagrophytes v. interdigitale. Stwierdzono również, że zakażenia dermatofitami, takimi jak: £ floccosum, T. rubrum oraz T. mentagrophytes v. gypseum, wykazują tendencję malejącą, a zakażenia wywołane przez grzyby drożdżopodobne (C. albicans i C. species) i przez C. minutissimum - tendencję rosnącą. Wynika z tego potrzeba zwrócenia baczniejszej uwagi na leczenie i profilaktykę zakażeń pachwin wywołanych przez drożdżaki oraz przez C. minutissimum u pacjentów regionu świętokrzyskiego.