Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Aspergiloza zatok sitowych i oczodołu u dziecka z ostrą białaczką limfoblastyczną - kombinowane leczenie kaspofunginą i worikonazolem

Autor:
Bernarda Kazanowska, Adam Reich, Alicja Chybicka
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
297
Strona końcowa:
299
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
aspergiloza, amfoterycyna B, kaspofungina, worikonazol, immunosupresja
Czytaj

Inwazyjna aspergiloza jest jednąz najczęstszych odmian grzybicy układowej. Na jej rozwój szczególnie narażone są osoby leczone z powodu nowotworów krwi oraz po przeszczepach narządów lub szpiku. W pracy przedstawiono przypadek 2-letniego chłopca z białaczką limfoblastyczną, u którego w trakcie trwania aplazji szpiku spowodowanej chemioterapią doszło do rozwinięcia aspergilozy zatok sitowych i tkanek miękkich oczodołu. Początkowo w terapii stosowano klasyczną postaæ amfoterycynyB. Jednakze względu na progresję aspergilozy pacjent został zakwalifikowany do zabiegu radykalnego, okaleczającego usunięcia zmian grzybiczych, na który rodzice dziecka nie wyrazili zgody. W związku z tym podjęto próbę leczenia postacią liposomalną amfoterycynyB, do której następnie dołączono worikonazol. Niestety, nadal nie odnotowano regresji zmian grzybiczych. W obliczu słabego efektu dotychczasowego leczenia zadecydowano o zmianie terapii na kombinację worikonazolu i kaspofunginy. Wprowadzenie terapii kombinowanej w pierwszym okresie leczenia spowodowało częściową regresję zmian w obrębie oczodołu i sitowia. W trakcie leczenia aspergilozy, mimo stosowania czynników wzrostu i przerwania chemioterapii, nie udało się uzyskaæ znaczącej odbudowy układu krwiotwórczego. W związku z przedłużającą się aplazją szpiku, stan pacjenta zaczął się stopniowo pogarszaæ i ostatecznie zaobserwowano reaktywację ogniska grzybiczego. Przedstawiony przypadekoraz dane w piśmiennictwie światowym pozwalają sugerowaæ, iż skojarzone leczenie kaspofunginą i worikonazolem może byæ skuteczną alternatywą w leczeniu inwazyjnej aspergilozy. Konieczne są jednak dalsze, dobrze zaplanowane badania, które ocenią prospektywnie, czy terapia kombinowana istotnie poprawia przeżywalność pacjentów z inwazyjną aspergiloza.