Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Odpowiedź przysadki mózgowej w teście z analogiem GnRH wśród dziewcząt z zespołem policystycznych jajników

Autor:
Beata Wikiera, Renata Wąsikowa
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
1
Strona początkowa:
13
Strona końcowa:
18
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
zespół policystycznych jajników, hirsutyzm, hiperandrogenizm, hormon luteotropowy, test z GnRHa
Czytaj

Celem pracy było określenie wydzielania gonadotropin po stymulacji przysadki mózgowej analogiem GnRH w grupie pacjentek z zespołem policystycznych jajników (PCOS). Badanie przeprowadzano w warunkach supresji nadnerczy deksametazonem. Materiał i metody: Analizą objęto grupę 57 dziewcząt z hirsutyzmem w wieku od 12 do 19 lat (średni wiek 15,9 roku). Oznaczenia wykonywano we wczesnej i środkowej fazie follikularnej. U 78% pacjentek stwierdzono zaburzenia cyklu menstruacyjnego. Hirsutyzm określano skalą Ferrimana-Gallweya (średnio 13±1,58 punktu), średni BMI wynosił 22,7. Pacjentki podzielono na 3 grupy: grupa I z klinicznymi i laboratoryjnymi objawami PCOS (zaburzenia miesiączkowania, testosteron >0,65 ng/ml i/lub LH/FSH >2; n=29), grupa II z zaburzeniami miesiączkowania bez wzrostu poziomu androgenów (n=15), grupa III, w której hirsutyzmowi nie towarzyszyły zaburzenia miesiączkowania i wzrost poziomu androgenów (n=13). Badanym podawano przez 5 dni, doustnie, deksametazon w dawce 2 mg na dobę (4×0,5 mg). W 5 dobie o godz. 8 rano pobierano krew w celu oznaczenia LH i FSH, a następnie pacjentkom wstrzykiwano podskórnie 100 µg analogu GnRH (Relefactu LH-RH, Hoechst, Niemcy). Próbki krwi do oceny LH i FSH pobierano o godzinie 10, 12, 16, 20, 24, 4 i 8. Wyniki: Podstawowy poziom LH był najwyższy w I grupie (6,18±4,10 IU/l), niższy w II (5,53±3,40 IU/l), najniższy zaś był w grupie III (3,82±2,79 IU/l); różnice nie były istotne statystycznie. Po podaniu analogu GnRH średnie stężenie LH wzrastało we wszystkich grupach, osiągając maksymalne wartości po 2 godzinach od pobudzenia, po czym się obniżało. Stymulowany poziom LH był najwyższy w grupie I, różniąc się w sposób statystycznie istotny od grupy III przez cały czas trwania testu. Największa różnica występowała o godzinie 12 (p=0,003), następnie o godz. 10 (p=0,004), o godz. 16 (p=0,02), o godz. 20 (p=0,016) o godz. 4 (p=0,036) i o godz. 24 (p=0,039). Wydzielanie FSH w badanych grupach było zbliżone. Jego szczyt odnotowano, podobnie jak w przypadku LH – po 2 godzinach od podania analogu GnRH, a podczas następnych 2 godzin stężenie tego hormonu nieznacznie się obniżyło. Wyraźniejszy spadek zaobserwowano dopiero w następnym przedziale czasowym. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między grupami w zakresie podstawowego i stymulowanego poziomu FSH. Wnioski: 1. Wysoki i szybki wyrzut LH w odpowiedzi na podanie analogu GnRH świadczy o maskulinizacji osi podwzgórze–przysadka–jajnik u dziewcząt z PCOS. 2. Dziewczęta z hirsutyzmem miesiączkujące regularnie, u których nie zaobserwowano odchyleń w wynikach spoczynkowych oznaczeń hormonalnych prawdopodobnie również wykazują subtelną maskulinizację osi przysadkowo-gonadalnej.