Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Lekcje wychowania fizycznego w opinii dziewcząt z zespołem Turnera

Autor:
Edyta Sienkiewicz-Dianzenza, Katarzyna Milde, Mirosława Frąc
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
48
Strona końcowa:
50
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
zespół Turnera, aktywność fizyczna, lekcje wychowania fizycznego
Czytaj

Cel pracy: Celem pracy było zebranie opinii dziewcząt z zespołem Turnera na temat lekcji wychowania fizycznego oraz pomiar ich aktywności fizycznej wskaźnikiem MVPA (moderate-to-vigorous physical activity – aktywność fizyczna umiarkowana do intensywnej). Materiał i metody: W badaniach przeprowadzonych metodą ankietową wzięło udział 36 dziewcząt z zespołem Turnera w wieku od 10 do 19 lat, uczestniczących w 2004 r. w kolonii letniej w Dziwnowie. Miernikiem aktywności fizycznej był wskaźnik MVPA. Wyniki: W badanej grupie 1/4 dziewcząt korzysta ze stałego zwolnienia lekarskiego z udziału w szkolnych zajęciach wychowania fizycznego (wf). Ponad 2/3 (69%) ankietowanych dziewcząt deklaruje, że „bardzo lubi” bądź „lubi” zajęcia wychowania fizycznego. Tylko 29% deklaruje, że poziom lekcji jest dostosowany do umiejętności każdego ucznia. ?rednia wartość wskaźnika MVPA po analizie aktywności fizycznej dziewcząt z zespołem Turnera wyniosła 3,5 dnia tygodniowo. Zaledwie 19% badanych dziewcząt osiągnęło zalecany poziom aktywności fizycznej (MVPA – 5 dni i więcej), zaspokajający potrzeby rozwojowe i zdrowotne. Podsumowanie i wnioski: 1) Dziewczęta oceniały nauczyciela wychowania fizycznego raczej pozytywnie. 2) Udział dziewcząt z zespołem Turnera w aktywności fizycznej nie jest zadowalający. 3) Nauczyciel wychowania fizycznego powinien poszukiwać skutecznych sposobów motywowania uczniów do zwiększenia aktywności fizycznej i udziału w różnych formach aktywności rekreacyjno-sportowej.