Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena zależności między indeksem masy ciała a leptyną u dzieci z rozpoznaniem ostrej białaczki limfoblastycznej w trakcie leczenia podtrzymującego remisję i po jego zakończeniu

Autor:
Katarzyna Muszyńska-Rosłan, Maryna Krawczuk-Rybak, Magda Topczewska, Małgorzata Sawicka-Żukowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
15
Strona końcowa:
19
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
indeks masy ciała, leptyna, ostra białaczka limfoblastyczna, dzieci
Czytaj

Celem pracy była ocena indeksu masy ciała, wartości leptyny oraz ich wzajemnych zależności u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w trakcie leczenia podtrzymującego remisję i po jego zakończeniu. Materiał i metody: Badano grupę 99 dzieci i młodych dorosłych (62 chłopców, 37 dziewcząt, średnia wieku x=12,65, SD 4,5) po zakończeniu leczenia intensywnego ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL). ?redni wiek diagnozy u chłopców 6,79 roku, u dziewcząt 7,5 roku. W trakcie leczenia podtrzymującego remisję było 23 chłopców i 11 dziewcząt, a po jego zakończeniu 39 chłopców oraz 26 dziewcząt. Leczenie białaczek prowadzono zgodnie z protokołem Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białczek i Chłoniaków. 16 badanych otrzymało profilaktyczne napromienianiem oun (12 Gy). Wskaźnik masy ciała (BMI) wyliczono według wzoru: masa ciała/(wysokość ciała)2 (kg/m2). Leptynę w surowicy krwi oznaczano metodą RIA. Uzyskane wyniki wyrażono w wartościach SDS. Wyniki: W całej grupie średnie wartości SDS BMI (0,76±1,9) oraz SDS leptyny (1,23±1,53) nie różniły się istotnie od wartości 0 i były podobne u chłopców (BMI SDS 0,58±2,08; leptyna SDS 1,71±1,3) i u dziewcząt (odpowiednio 1,07±1,7 oraz 0,41 ±1,5). Stosunek leptyny do BMI był istotnie wyższy u dziewcząt, niż u chłopców (0,42±0,25 vs. 0,27±0,21). ?rednie wartości BMI SDS oraz leptyny SDS w grupie chorych w trakcie leczenia podtrzymującego remisję nie różniły się od wartości w grupie po zakończonym leczeniu (BMI SDS 0,4±1,7 vs. 0,9±2,07; leptyna SDS 1,4±1,2 vs. 1,1±1,6). W obu badanych grupach (w trakcie leczenia podtrzymującego remisję i po jego zakończeniu) wartości SDS leptyny były istotnie wyższe u chłopców, niż u dziewcząt (1,8±1,1 vs. 0,6±1), przy braku różnic BMI SDS. Wartości SDS leptyny były wyższe u chłopców, niż u dziewcząt (1,7±1,3 vs. 0,2±1,7; p<0,0001). Stosunek leptyny do BMI, podobnie jak w całej grupie, był wyższy u dziewcząt. Korelację między wartościami SDS BMI i SDS leptyny stwierdzono zarówno w całej grupie badanej, jak i w grupie analizowanej z podziałem na płeć, czas leczenia oraz stadium pokwitania w trakcie diagnozy. Nie stwierdzono różnic w badanych parametrach między dziećmi, u których zastosowano radioterapię czaszki i tymi, u których jej nie zastosowano, zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i po przeliczeniu wartości SDS. Wnioski: Leczenie przeciwnowotworowe ostrej białaczki limfoblastycznej oraz wiek zachorowania nie wpłynęły w istotny sposób na wskaźniki masy ciała oraz produkcję leptyny w badanej populacji.