Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego, mikroalbuminurii oraz autonomicznej neuropatii cukrzycowej u dzieci z cukrzycą typu 1 i nadciśnieniem tętniczym

Autor:
Marek Kowalewski, Jadwiga Peczyńska, Barbara Głowińska, Mirosława Urban, Beata Urban, Bożena Florys
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2006
Tom:
12
Numer:
2
Strona początkowa:
27
Strona końcowa:
30
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, dzieci, neuropatia autonomiczna, nadciśnienie tętnicze, ABPM, mikroalbuminuria
Czytaj

Wprowadzenie: Do późnych powikłań cukrzycy zalicza się neuropatię układu autonomicznego i nefropatię, które u dzieci z cukrzycą typu 1 coraz częściej współistnieją z nadciśnieniem tętniczym. Celem pracy było określenie powiązań między zmianami w układzie autonomicznym, 24-godzinnym monitorowaniem ciśnienia tętniczego (ABPM) a dobowym wydalaniem albumin u dzieci z cukrzycą typu 1 i nadciśnieniem tętniczym. Materiał: Badaniami objęto grupę 72 pacjentów z cukrzycą typu 1 (czas trwania choroby 6,5±1,5 roku), w tym 34 osoby z nadciśnieniem tętniczym. Grupę kontrolną stanowiło 30 zdrowych dzieci dobranych pod względem wieku i płci. Wyniki: W grupie dzieci z nadciśnieniem stwierdzono istotnie częstsze występowanie mikroalbuminurii (13/34 i 1/38, p<0,001). U 17 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz u 17 osób z grupy bez nadciśnienia tętniczego stwierdzono obecność neuropatii układu autonomicznego. Wartości parametrów zmienności rytmu serca (HRV) były istotnie obniżone u dzieci z nadciśnieniem tętniczym w porównaniu do grupy kontrolnej. Wykonana wielokrotna analiza regresji krokowej z nadciśnieniem tętniczym jako zmienną zależną i czynnikami predykcyjnymi: czasem trwania cukrzycy, HbA1c, mikroalbuminurią, parametrami HRV, obecnością autonomicznej neuropatii cukrzycowej wykazała, iż nadciśnienie tętnicze skorelowane było z wyższym poziomem HbA1c (b=0,35), obecnością autonomicznej neuropatii cukrzycowej (b=0,28) oraz z niskimi wartościami HF (b=0,41) (p<0,01). Wnioski: Nadciśnienie tętnicze u dzieci z cukrzycą typu 1 skorelowane jest z obecnością autonomicznej neuropatii cukrzycowej, z podwyższonym poziomem hemoglobiny glikowanej oraz z obniżonymi parametrami zmienności rytmu serca.