Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Erytrodermia i jej przyczyny ze szczególnym uwzględnieniem idiopatycznej erytrodermii

Autor:
Mads Rasmussen, Mette Deleuran, Torben Steiniche, Kristian Thestrup-Pedersen
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
1
Strona początkowa:
5
Strona końcowa:
8
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
"zespół czerwonego człowieka", erytrodermia, erytrodermiczny chłoniak skóry z komórek T, zespół pre-Sezary'ego
Czytaj

Cel: Celem pracy było zbadanie etiologii erytrodermii u pacjentów hospitalizowanych w Klinice Dermatologii w Aarhus w latach 1991-2001, tj. w ciągu 11 lat. Badaniami objęto 149 pacjentów. U 35 z nich rozpoznano idiopatyczną erytrodermię, określaną jako zespół czerwonego człowieka. Materiał i metody: Badanie zaplanowano jako retrospektywną obserwację wykorzystującą dokumentację kliniczną. Wyniki: Wśród 149 chorych objętych badaniem 24% stanowili pacjenci z erytrodermia o nieznanej etiologii i niechorujący wcześniej na żadne choroby skóry („zespół czerwonego człowieka"), 24% stanowili pacjenci z łuszczycą, 17% z atopowym zapaleniem skóry, a u pozostałych 35% chorych erytrodermia była wynikiem różnych chorób. W grupie pacjentów z erytrodermia o nieznanej etiologii przewagę stanowili mężczyźni, stosunek mężczyźni/kobiety wynosił 6,0, w przeciwieństwie do pozostałych grup, dla których wskaźnik ten był około 1,5. U większości pacjentów z erytrodermia o nieznanej etiologii (25 w grupie 35 chorych) występował od początku lub powstał w czasie obserwacji pleomorficzny naciek w skórze. W trzech przypadkach doszło do rozwinięcia się ziarniniaka grzybiastego, a w dwóch zespołu Sezary'ego. Tych 5 pacjentów stanowiło 14% w grupie 35 chorych z „zespołem czerwonego człowieka". U 17 pacjentów (47%) uzyskano pełną remisję, ale u 15 (42%) zmiany utrzymywały się w okresie badania (mediana okresu obserwacji 27 miesięcy). Wnioski: Potwierdzono istnienie opisanej wcześniej przez nasz ośrodek nowej jednostki nozologicznej - „zespołu czerwonego człowieka". Wysunięto przypuszczenie, że zespół ten może stanowiæ w wielu przypadkch stadium poprzedzające zespół Sezary'ego lub erytrodermiczną postaæ chłoniaka skórnego typu T, nie wykazano innych związków. Na podstawie badań własnych wykazano, że należy powtarzaæ badania histologiczne w przypadkach erytrodermii o niejasnej etiologii. Natomiast w każdym przypadku erytrodermii z powodu zagrożenia jakie stanowi znaczne zwiększenie przepływu krwi w skórze należy zwróciæ uwagę na wydolność serca.