Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Antygen p53 w łuszczycy i innych wybranych chorobach z zaburzonego rogowacenia

Autor:
Wojciech Baran, Grażyna Szybejko-Machaj, Jacek Szepietowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
1
Strona początkowa:
17
Strona końcowa:
21
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
p53, łuszczyca, liszaj płaski, łupież czerwony mieszkowy
Czytaj

Wprowadzenie: £uszczyca charakteryzuje się nadmierną proliferacją i nieprawidłowym różnicowaniem komórek naskórka. Białko p53 jest czynnikiem transkrypcyjnym, który odgrywa istotną rolę w regulacji cyklu komórkowego. Prawidłowe białko p53 z powodu swojej latencji i krótkiego czasu półtrwania, jest niewykrywalne w standardowych badaniach immunohistochemicznych, natomiast nadmierna aktywacja i mutacje genu kodującego białko p53 oraz procesy inaktywujące jego funkcję powodują gromadzenie się go w komórkach i nadmierną ekspresję, która może byæ uwidoczniona. Cel pracy: Celem pracy była ocena ekspresji białka p53 w bioptatach skóry pobranej od chorych na łuszczycę zwykłą, liszaj płaski i łupież czerwony mieszkowy. Materiał i metody: Wycinki skórne pobrano od 18 chorych na łuszczycę zwykłą, 15 chorych na liszaj płaski i 7 osób z łupieżem czerwonym mieszkowym. Dodatkowo od 7 chorych na łuszczycę pobrano wycinki ze skóry niezmienionej. Grupę kontrolną stanowiło 10 osób ogólnie zdrowych, bez osobistego i rodzinnego wywiadu w kierunku dermatoz z zaburzonego rogowacenia. W badaniu immunohistochemicznym z użyciem monoklonalnego przeciwciała DO7 uwidoczniono ekspresję białka p53 w komórkach. Dla każdego preparatu oceniano liczbę i lokalizację komórek p53 pozytywnych. Wyniki: W skórze zmienionej łuszczycowo w porównaniu ze skórą osób zdrowych liczba komórek p53 dodatnich była statystycznie istotnie większa (p<0,01). W grupie osób chorych na łuszczycę w skórze pobranej ze zmian chorobowych ekspresja p53 była znacząco statystycznie większa niż w skórze niezmienionej pobranej od tych pacjentów (p =0,02). W skórze ze zmian liszaja płaskiego i łupieżu czerwonego mieszkowego w porównaniu z grupą osób zdrowych liczba komórek p53 dodatnich była znacząco wyższa (odpowiednio p<0,01 ip=0,02). Porównując obliczenia średniej liczby komórek p53 dodatnich oraz średniego odsetka tych komórek, stwierdzono dodatnią korelację między tymi wartościami o bardzo wysokiej istotności statystycznej (R=0,95; p<0,0001). W skórze zdrowej osób zdrowych i skórze niezmienionej osób z łuszczycą komórki p53 dodatnie były zlokalizowane głównie w warstwie podstawnej. W skórze zmienionej chorobowo znajdowały się natomiast we wszystkich warstwach naskórka.