Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena możliwości zapobiegania zachorowaniom na czerniaka skóry w grupach zwiększonego ryzyka

Autor:
Katarzyna Sobańska, Stanisław Głuszek
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
2
Strona początkowa:
87
Strona końcowa:
91
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
czerniak, czynniki ryzyka, profilaktyka
Czytaj

Wprowadzenie: Czerniak skóry (melanoma malignum, MM) stanowi ważny problem w onkologii. Chirurgiczne usuwanie znamion barwnikowych stanowi jedną z ważnych metod zmniejszenia zachorowań na czerniaka skóry. Cel pracy: Ocena wpływu chirurgicznego usuwania znamion barwnikowych wykazujących niepokojące cechy systemu oceny klinicznej ABCD oraz statusu społecznego na zachowania profilaktyczne w zakresie zapobiegania zachorowaniom na czerniaka, analiza trafności klinicznej oceny czynników ryzyka rozwoju MM, próba całościowego określenia metod zapobiegania zachorowaniom na czerniaka skóry. Materiał i metodyka: Do badań włączono 208 osób, u których usunięto znamiona o średnicy co najmniej 6 mm wykazujących niepokojące cechy systemu oceny klinicznej ABCD lub narażone na przewlekłe drażnienie. Metodą badawczą było ankietowanie z zastosowaniem kwestionariusza. Badana grupa została poddana analizie pod względem: danych demograficznych, umiejscowienia znamion, liczby usuniętych znamion, uzyskanych wyników badań histopatologicznych, korelacji między uzyskanymi wynikami histopatologicznymi a oceną kliniczną zagrożenia rozwojem czerniaka, stanu zachowań profilaktycznych ocenianych na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej po usunięciu znamienia, zależności poziomu kultury zdrowotnej i zachowań profilaktycznych od statusu społecznego. Wyniki badań opracowano statystycznie. Wyniki: Większość respondentów wykazała zainteresowanie problemami chorób skóry i uznała te choroby za ważny problem społeczny. Poddane analizie formy zachowań profilaktycznych (prócz całkowitego unikania słońca) zależą od zmiennych określających status społeczny badanych. Charakterystyka grupy badanych, która uwzględniała nasłonecznienie okolicy wybieranej na spędzenie urlopu, starała się poszerzyæ wiedzę o chorobach skóry, w tym nowotworów, używała kremów z filtrem ochronnym jest następująca: są to osoby w wieku 21-30 lat, pracujące, z wyższym wykształceniem, mieszkańcy dużych miast, o dość dobrej sytuacji materialnej. Usunięto 401 znamion barwnikowych. Znamiona łączące i mieszane (najczęstszy punkt rozwoju MM) stanowiły 71,6% wszystkich znamion; stwierdzono 6 przypadków MM, co stanowiło 1,5% zmian usuniętych. Opracowano algorytm profilaktyki pierwotnej i wtórnej czerniaka. Wnioski: 1. Większość chorych wyższą świadomość zagrożeń uzyskała dopiero po wykonaniu zabiegu chirurgicznego usunięcia znamienia. 2. Postrzeganie zagrożeń oraz zachowania profilaktyczne w zakresie zapobiegania MM osób w badanej grupie zależały od statusu społecznego. 3. Wykazano wysoką trafność kliniczną oceny czynnika ryzyka, jakim jest znamię barwnikowe-ponad 70% usuniętych znamion stanowiły znamiona łączące i mieszane - uznane za najczęstsze podłoże rozwoju czerniaka. W 6 przypadkach na podstawie badania histopatologicznego rozpoznano czerniaka skóry.