Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza wybranych cech fenotypowych grzybów z rodzaju Candida izolowanych od pacjentów z grup ryzyka zakażenia

Autor:
Piotr Kurnatowski, Ewa Tyczkowska-Sieroń
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
9
Strona końcowa:
14
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
inwazje grzybicze, Candida, właściwości biochemiczne
Czytaj

Wprowadzenie: Zmienność fenotypowa występująca u grzybów z rodzaju Candida odgrywa istotną rolę w ich patogenności. Cel pracy: Zbadanie ok. 50 cech fenotypowych, które odgrywają rolę w patogenności grzybów z rodzaju Candida, wyodrębnionych z różnych materiałów biologicznych uzyskanych od pacjentów z grup podwyższonego ryzyka zakażenia grzybami. Materiał i metody: Badaniem objęto 218 szczepów grzybów, wyizolowanych z 4780 materiałów. Identyfikację gatunków przeprowadzono za pomocą testu API20C AUX. Aktywność enzymów hydrolitycznych badanych szczepów grzybów oznaczono za pomocą testu APIZYM. Wyniki: Ze względu na miejsce pobrania materiału podzielono go na 6 grup. Z dróg oddechowych, moczu i rany najczęściej izolowano szczepy C. albicans, odpowiednio (52,2%, 54,2% i 71,1%), natomiast z krwi C. parapsilosis (40,9%). Zbadane szczepy charakteryzowały się dużą różnorodnością wewnątrz gatunkową związaną ze zdolnością przyswajania węgla z węglowodanów oraz najwyższą średnią aktywnością fosfatazy kwaśnej i arylamidazy leucynowej. Ilościowe badania aktywności wydzielanych enzymów nie wykazały statystycznego zróżnicowania szczepów (p>0,05) względem materiału, z którego zostały wyizolowane. Wnioski: 1. Do najczęstszych czynników etiologicznych zakażeń grzybami u hospitalizowanych pacjentów należą grzyby z rodzaju Candida, z czego ponad połowę stanowi gatunek Candida albicans. 2. Największe zróżnicowanie wewnątrz gatunkowe związane ze zdolnością przyswajania węgla z węglowodanów, dotyczy szczepów C. albicans, C. parapsilosis i C. tropicalis. 3. Dla szczepów C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis i C. tropicalis istnieje brak statystycznie istotnej różnicy (p>0,05) między aktywnością wydzielanych enzymów a materiałem, z którego zostały wyodrębnione.