Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Różnicowanie szczepów Candida sp. izolowanych od zwierząt metodą RAPD-PCR

Autor:
Bożena Dworecka-Kaszak, Małgorzata Biegańska, Michał Leśniak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
15
Strona końcowa:
18
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida, RAPD-PCR, różnicowanie genetyczne, zwierzęta
Czytaj

Cel pracy: 1. Ocena genetycznego zróżnicowania szczepów Candida izolowanych od zwierząt. 2. Poszukiwanie korelacji między izolacją od określonego gospodarza (gatunkiem zwierzęcia) a typem genetycznym szczepu. Materiał i metody: Szczepy Candida albicans wyizolowano od różnych zwierząt z różnych miejsc organizmu, zaś izolaty C. humicola pochodziły z jamy nosowej źrebiąt trzymanych w jednej stajni. Wszystkie hodowano w standardowych warunkach na podłożu Sabourauda (bioMérieux). Dla wszystkich określono zdolność wytwarzania filamentów oraz wykonano testy ID32C (bioMérieux). DNA izolowano przy użyciu zestawu MasterPure™ Yeast DNA Purification Kit (Epicentre), zgodnie z procedurą przewidzianą przez producenta. Do różnicowania genetycznego wykorzystano metodę RAPD-PCR z użyciem startera Eric1R. Do analizy otrzymanych sekwencji wykorzystano program Quantity One VersaDoc (BioRad) i program Statgraphics plus 4.1. Wyniki: Wśród 18 szczepów znaleziono 7 typów genetycznych, które nie pokrywały się z różnicowaniem opartym na teście ID32C. Trzy uzyskane typy wydają się homogenne, pozostałe wykazują mniejszą specyfikę gatunkową. Wnioski: RAPD-PCR jest metodą przydatną do genetycznego i filogenetycznego różnicowania szczepów Candida izolowanych od różnych zwierząt. Wydaje się, że może istnieæ korelacja między pochodzeniem szczepu od wybranego gatunku zwierzęcia a typem genetycznym izolatu. Nie jest wykluczone jednak, że pewne szczepy Candida mogą łatwiej niż inne adaptowaæ się do wielu gatunków zwierzęcych gospodarzy. Jakkolwiek użycie startera Eric1R pozwoliło na różnicowanie zwierzęcych szczepów Candida między sobą, obserwowane różnice nie pokryły się z różnicowaniem na gatunki C. albicans i C. humicola, opartym na metodach biochemicznych.