Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena zdolności grzybów Candida do hamowania aglutynacji ludzkich krwinek czerwonych taninowanych w obecności cukrów

Autor:
Maria Szymankiewicz, Grażyna Janicka, Janusz Kowalewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
25
Strona końcowa:
28
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida, zahamowanie hemaglutynacji, cukr
Czytaj

Wprowadzenie: Grzyby Candida spp. są ważnym czynnikiem etiologicznym zakażeń szpitalnych. Udział tych drobnoustrojów w grzybiczych zakażeniach powierzchniowych i układowych jest dobrze udokumentowany, szczególnie wśród pacjentów z czynnikami predysponującymi. Adhezja Candida spp. do różnych tkanek jest niezmiernie ważna we wczesnych etapach kolonizacji i inwazji tkanek. Do badania zjawiska adhezji wykorzystuje się test aglutynacji krwinek ludzkich. Test zahamowania hemaglutynacji w środowisku cukrów pozwala na stwierdzenie, czy hemaglutynacja jest inicjowana przez te cukry. Cel pracy: W niniejszej pracy badano zdolność Candida do zahamowania aglutynacji krwinek ludzkich taninowanych w środowisku aminocukrów i oligosacharydów. Materiał i metody: Analizą objęto 36 szczepów Candida zdolnych do aglutynacji krwinek ludzkich taninowanych: 20 - Candida albicans (C. albicans), 8 - Candida glabrata (C. glabrata) i 8 - Candida tropicalis (C. tropicalis). Szczepy były izolowane z różnych materiałów klinicznych. Identyfikację przeprowadzono posługując się konwencjonalnymi metodami mikologicznymi. Właściwości hemaglutynacyjne szczepów potwierdzono metodą opisaną przez Blanco i wsp.Testzahamowania hemaglutynacji wykonano w obecności następujących aminocukrów i oligosacharydów: N-acetylolaktozoaminy (C14H25NO11), N-acetylo-D-galaktozoaminy (C8H15NO6), N-acetylo-D-glukozoaminy (C8H15NO6), a-laktozy (C12H22O11) i fS-laktozy (C12H22O11). Wyniki odczytywano wizualnie. Wyniki: N - acetylolaktozoamina oraz a- i [3-laktoza były inhibitorami aglutynacji taninowanych krwinek ludzkich przez C. glabrata. [3-laktoza to również inhibitor aglutynacji wśród szczepów należących do C. albicans. Cukry testowane w powyższej pracy jako inhibitory hemaglutynacji nie miały wpływu na aglutynację krwinek przez szczepy C. tropicalis. Wnioski: Szczepy poszczególnych gatunków Candida mają zróżnicowaną chemicznie strukturę powierzchni komórki. Receptorami krwinkowymi dla hemaglutynin niektórych szczepów C. glabrata i C. albicans są sacharydy.