Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Weryfikacja identyfikacji grzybów drożdżopodobnych wstępnie oznaczonych na podłożu CHROM agar® Candida (Mast Diagnostica) jako Candida glabrata - identyfikacja testami metabolicznymi i metodą RFLP

Autor:
Katarzyna Włodarczyk, Jacek Skała, Urszula Nawrot1, Natalia Potocka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
1
Strona początkowa:
29
Strona końcowa:
33
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida sp., Candida glabrata, Kloeckera apis/apiculata, podłoże CHROMagar® Candida, analiza polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP) rybosomalnego DNA
Czytaj

Wprowadzenie: C. glabrata jest gatunkiem charakteryzującym się wysokim odsetkiem szczepów opornych i o zmniejszonej wrażliwości na flukonazol i dlatego prawidłowa identyfikacja tych grzybów ma zasadnicze znaczenie w wyborze właściwej terapii. W identyfikacji grzybów drożdżopodobnych obok klasycznych metod morfologiczno-biochemicznych stosowane są zarówno proste testy metaboliczne, np.zzastosowaniem podłoży chromogen-nych, jak i bardziej złożone metody genetyczne, np. RFLP. Cel pracy: Weryfikacja poprawności identyfikacji klinicznych izolatów Candida sklasyfikowanych wstępnie na podłożu CHROMagar® Candida (Mast Diagnostica) jako C. glabrata. Materiał i metody: Badaniami objęto 111 klinicznych izolatów grzybów zidentyfikowanych przez laboratorium diagnostyki mikrobiologicznej ALAB we Wrocławiu jako C. glabrata. Jako materiał porównawczy wykorzystano 6 szczepów z kolekcji BCCM/IHEM (Scientific Institute of Public Health, Brussels). Szczepy badano na podłożu CHROMagar® Candida, obserwując morfologię i zabarwienie kolonii. Wykonano testy morfologiczne na podłożu ryżowym oraz testy asymilacji trehalozy, glukozy i sacharozy. Ponadto zastosowano testy biochemiczne ID 32C (bioMérieux, Francja) oraz analizę polimorfizmu restrykcyjnego (RFLP) konserwatywnego regionu kodującego 5,8S rRNA wraz z sekwencjami ITS. Wyniki: Wszystkie badane izolaty kliniczne rosły na podłożu CHROMagar® Candida w postaci gładkich, różowo zabarwionych kolonii, podobnych do C. glabrata. Na podstawie testu asymilacji trehalozy, glukozy i sacharozy oraz morfologii na podłożu ryżowym 79 (71%) szczepów sklasyfikowano jako C. glabrata. Pozostałe szczepy zidentyfikowano testem ID32C jako: 17 (53%) - Saccharomyces cerevisiae, 7 (22%) - Kloeckera apis/apiculata, 5 (16%) - C. guilliermondii, 2 (6%) - C. parapsilosis, 1 (3%) - C. rugosa. Powyższą identyfikację potwierdzono na podstawie analizy wzorów restryk cyjnych (RFLP) rDNA. Wnioski: Gatunkowe oznaczenie izolatów wykonane na podłożu CHROMagar® Candida nie może byæ traktowane jako wystarczające, odnosi się to szczególnie do szczepów rosnących na tym podłożu w postaci różowych kolonii. Konieczna jest dalsza, dokładniejsza identyfikacja metodami biochemicznymi lub molekularnymi.