Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza zależności pomiędzy aktywnością enzymatyczną a opornością na flukonazol szczepów grzybów z rodzaju Candida

Autor:
Ewa Tyczkowska-Sieroń, Piotr Kurnatowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Mikologia Lekarska
Rok:
2006
Tom:
13
Numer:
2
Strona początkowa:
99
Strona końcowa:
103
ISSN:
1232-986X
Słowa kluczowe:
Candida, aktywność enzymatyczna, flukonazol
Czytaj

Wprowadzenie: Rosnący wzrost oporności grzybów na powszechnie stosowane leki przeciwgrzybicze skłania do intensywnych badań, które mogłyby wyjaśnić niepoznane do tej pory mechanizmy zjadliwości oraz oporności grzybów na leki. Cel pracy: Poszukiwanie zależności między aktywnością wydzielanych przez grzyby z rodzaju Candida enzymów hydrolitycznych a ich opornością na flukonazol - lek powszechnie stosowany w profilaktyce przeciwgrzybiczej u hospitalizowanych pacjentów z grup podwyższonego ryzyka zakażenia. Materiał i metody: Badaniem objęto 200 szczepów grzybów z rodzaju Candida (C. albicans -118 szczepów, C. glabrata - 16, C. parapsilosis - 40 i C. tropicalis-26), które wyizolowano z różnych materiałów biologicznych od pacjentów leczonych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałach zabiegowych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w £odzi. Aktywność enzymów hydrolitycznych badanych szczepów grzybów oznaczono za pomocą testu APIZYM. Oznaczenie wrażliwości szczepów na flukonazol wykonano metodą dyfuzyjno-krążkową. Wyniki: Wszystkie zbadane szczepy charakteryzowały się najwyższą aktywnością fosfatazy kwaśnej i arylamidazy leucynowej. Wśród szczepów C. albicans stwierdzono 44,9% szczepów wrażliwych, 22,0% słabo wrażliwych oraz 33,1% opornych na flukonazol. Ponad połowa (52,5%) szczepów C. parapsilosis charakteryzowała się wrażliwością na badany lek, a 27,5% szczepów było opornych. Szczepy należące do gatunku C. tropicalis w 50,0% wykazywały oporność, a w 26,9% były wrażliwe na flukonazol. Dla szczepów C. albicans wykazano statystycznie istotną korelację (p<0,05) między aktywnością enzymatyczną fosfatazy kwaśnej i N-acetylo-p-glukozyloaminidazy a opornością. Analizując szczepy C. parapsilosis, nie wykazano statystycznie istotnej korelacji (p>0,05) między aktywnością wydzielanych enzymów hydrolitycznych a opornością szczepów na badany lek. Zaobserwowano jednak, że w przypadku esterazy C4 (e3) wzrost średniej aktywności enzymatycznej wiąże się ze zmniejszeniem oporności, natomiast wraz ze wzrostem średniej aktywności fosfatazy kwaśnej (ell), wzrasta oporność analizowanych szczepów. Dla wyizolowanych szczepów należących do gatunku C. tropicalis istnieje silna korelacja ujemna (p=0,01201) między aktywnością p-glukozydazy a opornością. Wnioski: 1. Istnieje statystycznie istotna korelacja między aktywnością enzymatyczną szczepów grzybów z rodzaju Candida a ich opornością na flukonazol w przypadku niektórych enzymów. 2. Wysoka oporność na flukonazol szczepów C. glabrata może byæ związana z silną aktywnością fosfatazy kwaśnej i brakiem wydzielania p-glukozydazy oraz N-acetylo-p-glukozyloaminidazy.