Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ostry zespół wieńcowy z przetrwałym uniesieniem odcinka ST - czy kobiety i mężczyźni są leczeni w ten sam sposób?

Autor:
Jarosław Gorący, Tomasz Dryja, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Małgorzata Peregud-Pogorzelska, Jarosław Kaźmierczak, Krzysztof Przybycień
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
1
Strona początkowa:
9
Strona końcowa:
14
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zawał mięśnia sercowego, płeć, pierwotna angioplastyką wieńcowa, tromboliza, śmiertelność
Czytaj

Wprowadzenie: W badaniach z ubiegłego i obecnego stulecia obserwowano fakt większej śmiertelności w ostrym zawale z uniesieniem odcinka ST u kobiet. Istnieją jednak rozbieżności, co do znaczenia samej płci jako izolowanego parametru złego rokowania co do przeżycia. Cel pracy: Analiza wyników leczenia zawału, ze szczególnym uwzględnieniem różnic w terapii uzależnionej od płci pacjentów i ich wpływu na śmiertelność 30-dniową i roczną. Materiał i metodyka: Przeanalizowano dokumentację medyczną pacjentów z ośrodków leczących ostre zespoły wieńcowe (OZW) na terenie województwa zachodniopomorskiego. Kryterium włączenia pacjenta do badania stanowiła hospitalizacja z powodu pierwszego lub kolejnego świeżego zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, spełniającego kryteria Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. Do badania włączono 937 chorych leczonych angioplastyką wieńcową, fibrynolitycznie lub zachowawczo. W grupie tej były 293 kobiety (31,3%) oraz 644 mężczyzn (68,5%). Uzyskane dane uporządkowano w oparciu o jednolity schemat obejmujący: czynniki ryzyka, choroby współistniejące, wywiad w kierunku poprzednich zawałów serca. Analizowano śmiertelność 30-dniową, roczną i powikłania ostrej fazy zawału. Wyniki: ?miertelność 30-dniowa w całej populacji wyniosła 9,65%. Zaobserwowano znamienną różnicę w śmiertelności kobiet i mężczyzn (14% vs 7,7%; p=0,0033). Analizując śmiertelność całkowitą stwierdzono, że wyniosła ona 16,8%. Tutaj także odnotowano niekorzystną tendencję w grupie kobiet (21,9% vs 14,4%; p=0,069). Wnioski: Analiza populacji chorych z OZW z przetrwałym uniesieniem odcinka ST wykazała wyższą śmiertelność 30-dniową i roczną w grupie kobiet. Powyższych wyników nie można wiązać z zastosowaną terapią reperfuzyjną, jak również ze wspomagającym leczeniem farmakologicznym, ale raczej z wyższą średnią wieku oraz częstszym występowaniem czynników ryzyka. Większe opóźnienia w przyjęciu do szpitala w grupie kobiet również mogło mieć istotny wpływ na większą śmiertelność w tej grupie chorych.