Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: N-końcowy propeptyd natriuretyczny typu B (NT-proBNP) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Autor:
Wiktor Piechota, Robert Ryczek, Wiesław Piechota, Jolanta Bejm
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
1
Strona początkowa:
23
Strona końcowa:
26
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
NT-proBNP, nadciśnienie tętnicze, przerost lewej komory, dysfunkcja rozkurczowa
Czytaj

Wprowadzenie: Stężenia peptydów natriuretycznych typu B są podwyższone w stanach przeciążenia lewej komory i znalazły zastosowanie w diagnostyce i ocenie rokowania w niewydolności serca. Znacznie mniej wiadomo na temat peptydów natriuretycznych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przerostem mięśnia lewej komory bez objawów niewydolności serca. Cel pracy: Ocena, czy stężenie N-końcowego propeptydu natriuretycznegotypu B (NT-proBNP) zależy od przerostu i(lub) dysfunkcji rozkurczowej lewej komory u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz porównanie stężeń tego peptydu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i u osób bez schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Materiał i metodyka: Do badania włączano pacjentów z nadciśnieniem tętniczym bez innych istotnych schorzeń współistniejących (choroby wieńcowej, dławicy, cukrzycy, objawowej lub bezobjawowej dysfunkcji lewej komoryz EF<0,55, wady zastawkowej, kardiomiopatii, niewydolności nerek). Grupę kontrolną stanowiły osoby bez nadciśnienia tętniczego i innych schorzeń poddawane rutynowym badaniom okresowym. U wszystkich uczestników oznaczono NT-proBNP i kreatyninę. W grupie badanej wykonano badanie echokardiograficzne z oceną stopnia przerostu i geometrii lewej komory oraz napływu mitralnego. Wyniki: Zbadano 47 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (27 mężczyzn) oraz 27 osób bez chorób układu sercowo-naczyniowego i innych istotnych obciążeń (13 mężczyzn). Po uwzględnieniu wpływu wieku, stężenia NT-proBNP nie różniły się w grupie badanej i kontrolnej [52,6pg/ml (5,0--450,0)vs 39,4 (7,05-139,l);p=0,29]. W grupie badanej stężenie NT-proBNP było istotnie wyższe wśród kobiet niż mężczyzn [114,4 pg/ml (5,0--474,7) vs 44,0 pg/ml (5,0-328,2); p=0,007]. Stężenie NT-proBNP nie zależało w sposób niezależny od parametrów dysfunkcji rozkurczowej lewej komory [czas rozkurczu izowolumetrycznego (IVRT), czas deceleracji (DT), stosunek prędkości napływu wczesnego do przedsionkowego (E/A)] i obecności oraz stopnia przerostu mięśnia lewej komory [wskaźnik masy lewej komory (LVMI)] zarówno w grupie badanych mężczyzn, jaki kobiet. W całej grupie badanej jedynie płeć (P) i wiek (W) w sposób niezależny determinowały stężenie NT-proBNP (beta P=0,305; p=0,01; beta W=0,530;p=0,001). Wnioski: U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym płeć i wiek pozostają silnymi i jedynymi istotnymi determinantami stężenia NT-proBNP. Stężenie NT-proBNP nie zależy od obecności nadciśnienia tętniczego, przerostu lewej komory czy dysfunkcji rozkurczowej łagodnego i umiarkowanego stopnia.