Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Polimorfizm C(-1562)T promotora genu metaloproteinazy macierzy-9 u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego

Autor:
Małgorzata Peregud-Pogorzelska, Grażyna Adler, Edyta Płońska, Jarosław Gorący, Joanna Raszeja-Wyszomirska, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Andrzej Ciechanowicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
1
Strona początkowa:
29
Strona końcowa:
32
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zawał mięśnia sercowego, metaloproteinaza macierzy-9, polimorfizm genu
Czytaj

Wprowadzenie: Zawał serca w ponad 85% przypadków jest skutkiem powstania świeżego zakrzepu, zamykającego przewężoną zmianami miażdżycowymi tętnicę wieńcową. Metaloproteinazy istoty (macierzy) pozakomórkowej (MMPs) stanowią rodzinę podobnych strukturalnie i czynnościowo proteaz cynkowych, których udział w patogenezie zmian miażdżycowych jest złożony. Mają one wpływ na nasilenie migracji i proliferacji komórek mięśni gładkich oraz indukują destabilizację blaszek miażdżycowych, doprowadzając do wystąpienia ostrych zespołów wieńcowych. Z nie-których doniesień wynika, że polimorfizm C(-1562)T promotora genu metaloproteinazy macierzy-9 (MMP-9) predysponuje do bardziej zaawansowanej wielonaczyniowej postaci choroby wieńcowej. Cel pracy: Udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy polimorfizm C(-1562)T promotora genu metaloproteinazy macierzy-9 (MMP-9) zwiększa ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego. Materiał i metodyka: Badania przeprowadzono u 104 kolejnych pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (ZMS) i w grupie kontrolnej, która liczyła 150 dorosłych osób (KON). Genomowy DNA z leukocytów krwi obwodowej amplifikowano w PCRz parą primerów flankujących region polimorficzny, a otrzymane produkty reakcji trawiono enzymem restrykcyjnym Pael (Bbul). Zmutowany allel T(-1562) identyfikowano na podstawie uzyskania miejsca restrykcyjnego. Wyniki: Między grupami nie stwierdzono istotnych różnic w rozpowszechnieniu genotypów (ZMS: 77 CC + 27 CT +0TTvs. KON: 103 CC+ 41 CT + 6TT; p=0,33) i alleli MMP-9 (ZMS: 183C + 27T vs. KON: 247 C + 53T; p=0,14). Wnioski: Wstępne wyniki prezentowanych badań sugerują, że tranzycja C(-1562)T MMP-9 nie zwiększa ryzyka występowania zawału mięśnia sercowego