Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zależność pomiędzy dyspersją odstępu QT a prędkościami mięśnia serca ocenianymi za pomocą tkankowej echokardiografii doplerowskiej u chorych po zawale serca leczonym pierwotną angioplastyką

Autor:
Wojciech Kosmala, Jacek Orzeszko, Monika Przewłocka-Kosmala, Adam Spring, Łukasz Karpiński, Rafał Płaksej, Walentyna Mazurek
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2006
Tom:
8
Numer:
2
Strona początkowa:
89
Strona końcowa:
93
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
dyspersja QT, tkankowa echokardiografia doplerowska, regionalna prędkość miokardialna, zawał mięśnia serca
Czytaj

Wprowadzenie: Zwiększona dyspersja QT [QTdispersion - QTd) wyrażająca niejednorodność elektryczną mięśnia serca związana jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia arytmii komorowych. Związki między QTd a odcinkową funkcją skurczową i rozkurczową mięśnia lewej komory serca (left ventricle - LV) nie są dokładnie poznane. Cel pracy: Poszukiwanie zależności między QTd a prędkościami mięśnia serca ocenianymi za pomocą tkankowej echokardiografii doplerowskiej [tissue Dopplerimaging-TD\) w grupie chorych po zawale mięśnia serca [myocardial infarction - Ml) leczonym pierwotną przezskórną angioplastyką wieńcową. Materiał i metodyka: U każdego z 47 chorych w wieku 58,3±9,4 lat w 7 dobie po Ml przeprowadzono badanie echokardiograficzne z użyciem TDI oraz ocenę QTd, definiowaną jako różnicę między najdłuższym i najkrótszym odstępem QTw standardowym 12-odprowadzeniowym zapisie elektrokardiograficznym. Wartości QTd<50 ms uznano jako prawidłowe. Za pomocą TDI oceniano następujące parametry krzywej prędkości mięśnia serca wyrażone jako średnie z 6 podstawnych i 6 środkowych segmentów LV: maksymalną prędkość skurczową, maksymalną prędkość wczesno-rozkurczową, maksymalną prędkość późnorozkurczową, czas skurczu izowolumetrycznego oraz relaksacji izowolumetrycznej, maksymalną pręd-kośćw czasie skurczu izowolumetrycznego, maksymalną prędkość w czasie rozkurczu izowolumetrycznego [isovolumic relaxation - IRV), akcelerację prędkości w czasie skurczu izowolumetrycznego [isovolumic contraction - ICA). Wyniki: Wykazano istotnie wyższe ujemne wartości IRV oraz wyższe wartości ICAw grupie chorych ze zwiększonym QTd. Wykazano istotne korelacje pomiędzy QTd i IFWdla segmentów środkowych (r=-0,60; p<0,001) i podstawnych (r=-0,38; p<0,01). IRV segmentów środkowych był jedynym niezależnym czynnikiem predykcyjnym QTd w analizie metodą regresji wielokrotnej, uwzględniającej ponadto: wiek, płeć, lokalizację zawału, frakcję wyrzutową, wskaźnik masy, wymiar końcoworozkurczowy i wskaźnik kurczliwości LV oraz IRV segmentów podstawnych. Wnioski: U chorych po Ml leczonym pierwotnąangioplastyką istnieje zależność między QTd a prędkościami mięśnia serca w trakcie relaksacji izowolumetrycznej: wyższym ujemnym IRV odzwierciedlającym większe rozciągnięcie kardiomiocytów towarzyszy większa QTd.